sobota 30. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • Zpráva Štěpána Kotrby z Kavčích Hor, pátek 21.00: Samet se vytrácí, nastupuje tvrdost a  emocionální manipulace
 • ČR stále chudne, proto budu demonstrovat proti Hodačovi" (Jan Čulík, psáno pro MFD)
 • Martin Muchka zkresluje Usnesení RRTV (Petr Štěpánek, RRTV)
 • Nebezpečná droga občanské rebelie (Jaroslav Plesl)
 • Krize v ČT: Jak z toho ven (Jaroslav Plesl)
 • Je či není Jiří Hodač "vedení ČT"?
 • Krize v ČT a kolem ní je náhradní, nedemokratický, ale historicky pochopitelný nástroj k výměně politických garnitur (Ondřej Hausenblas)
 • Manipulace: Český rozhlas nepravdivě navodil dojem, že jsou Britské listy na straně televizních vzbouřenců (Jan Paul)
 • Nedůstojné vzbouření v České televizi (Karel Páral)
 • Radě ČT:Rebelové v ČT neprojevují bolševismus (Marek Franěk)
 • Reakce: Ano, pane Žantovský, můžeme za to všichni (Jiří Novotný)
 • Jste pokrytec, senátore! (Jaroslav Sever)
 • Incident s Bobošíkovou jsem (částečně) viděl (Jindřich Bareš)
 • Pane Žantovský, pučistické chování se vám vymstí (Luboš Motl)
 • S veřejnou podporou vzbouřenců nelze polemizovat (Jan Šlemenda)
 • Hodač, Hodač, dozpravodač... (Václav Pinkava)
 • Střízlivost místo vzpoury (Martin Stín)
 • Kolego grafomane! Otevřený dopis Bohumilu Doležalovi (Martin Stín)
 • ČT: Máte pravdu, pane Čulíku, ale racionální uvažování jde teď v ČR stranou (Jiří Slavík)
 • Pohled zevnitř: Jak to bylo v ČT (zaměstnanec ČT)
 • "Obdivuji" Klausův návrh zprivatizovat ČT (Vojta Olšanský)
 • Protestuji proti návrhu Václava Klause zprivatizovat ČT (Stanislav Vaněk)
 • Hlas lidu a události v ČT (Tomáš Horyna)
 • Trestní oznámení: Jiří Hodač nám brání vidět důležité zprávy (Oldřich Maděra)
 • Právo protivit se zákonu: Případ Bascaya - pan Štemberk ho interpretoval nepřesně (Beáta Struharová) AKTUALIZACE, neděle 31.12., 4.30 ráno:
 • Adam Komers a Sex ve městě (Štěpán Kotrba)
 • Českou televizi opravdu nezávislou (Ivan Odillo Štampach) AKTUALIZACE, neděle 31.12., 12.30:
 • Podvody v internetové petici na podporu televizních vzbouřenců (Olivie Tajovská)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Trestní oznámení: Jiří Hodač nám brání vidět důležité zprávy

  Oldřich Maděra

  Trestní oznámení

  Dnes, t.j. po třech dnech jsme viděli poprvé v České televizi Brněnský večerník. V pátrací relaci oznámili, že se dne 22.12. ztratilo desetileté děvče v Ostravě. Je to malá desetiletá blondýnka oblečená v růžovém oblečení. Rodiče to nahlásili bohužel až 24.12. Já a ostatní diváci v Brně se to dozvěděli až dnes! Přitom v Ostravě, v místě bydliště uvedeného děvčete to pravděpodobně nevědí diváci dosud. Pátrací relaci jsem viděl, protože byla v bloku s Brněnským večerníkem, který jsme dnes viděli poprvé po třech dnech a na který se jinak normálně díváme. Většina ostatních diváků ČT ji neviděla! Chtěl bych aby bylo prošetřeno, zda nedošlo k přímému porušení občanských práv rodičů uvedeného děvčete zakotvených v Ústavě České republiky a v Listině základních práv a svobod.

  Pátrací relace Policie ČR, jak jistě uznáte, je naprosto nezávadná, naopak je to v mnoha případech jedna z posledních možností, jak zachránit lidské životy nebo ochránit majetek. Přesto si pan Jiří Hodač, t.č. zaměstnanec České televize, ať už jménem kohokoliv, dovolil opakovaně tuto relaci a jiné zpravodajské relace vypnout a ohrozit tak životy nevinných lidí.

  Cituji:

  "Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992

  Česká národní rada se usnesla na tomto Ústavním zákoně

  Preambule

  My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného Českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny České i státnosti Československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky

  Hlava první

  Základní ustanovení

  Článek 1

  Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

  Článek 2

  (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

  (2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

  (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

  Článek 3

  Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.

  Článek 4

  Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci."

  konec citátu

  dále cituji:

  "Listina základních práv a svobod

  Federální shromáždění na základě návrhů České národní rady a Slovenské národní rady, uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona, navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice našich národů, pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v naší vlasti potlačovány, vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv společným úsilím všech svobodných národů, vycházejíc z práva českého národa a slovenského národa na sebeurčení, připomínajíc si svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého lidstva na Zemi a vyjadřujíc vůli, aby se Česká a Slovenská Federativní Republika důstojně zařadila mezi státy, jež tyto hodnoty ctí, usneslo se na této Listině základních práv a svobod:

  .........

  Oddíl druhý

  Politická práva

  Článek 17

  (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

  (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

  (3) Cenzura je nepřípustná.

  (4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

  (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

  Právo na soudní a jinou právní ochranu

  Článek 36

  (1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.

  (2) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.

  (3) Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.

  (4) Podmínky a podrobnosti stanoví zákon."

  konec citátu.

  Domnívám se, že za uvedené, opakované vypnutí řádně připraveného programu ČT, obsahujícího v tomto případě životně důležitou informaci pro záchranu života desetiletého děvčete, kterou není možné v tak krátké době předat veřejnosti jiným náhradním způsobem, je zodpovědný přímo pan Jiří Hodač. Požaduji prošetření celé záležitosti.

  Ing. Oldřich Maděra

  Poznámka JČ: Podání pana Maděry obsahuje pozoruhodný logický zkrat. Jiří Hodač by přirozeně nikdy nevypínal vysílání, kdyby se ho nebyli zmocnili vzbouřenci, tedy neautorizované osoby, které neměly oprávnění vysílat. Do televize si nemůže přijít kdokoliv a bez oprávnění ředitele začít vysílat. To nemá s právem na svobodu projevu nic co dělat, to je anarchie. To praví zákon jasně. Potvrdila to - ani to jinak učinit nemohla - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Není na tom nic složitého. Veškeré škody zůsobené přerušením vysílání zavinili vzbouřenci. Potvrdí to každý právník, navzdory mediálnímu mlžení politiků.

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|