pátek 30. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Válka o Kosovo:
 • Jugoslávii je nutno obsadit a zdemokratizovat, jako po válce Německo a Japonsko (Daniel Goldhagen) Sdělovací prostředky:
 • Ukřivděný Vladimír Železný, který chtěl pro ČR jen dobro (Jan Čulík) Česká politika:
 • Na radnici v Kašpárkově Lhotě (Václav Žák) Jaderné elektrárny:
 • Euronews - nedostatek profesionality? (Vladimír Durec) Krize v Jugoslávii:
 • Carl Gustav Jung a ničivé vlastnosti člověka Ekologie v ČR:
 • Mezinárodní seminář o rozvoji území, postihovaném povodněmi (Nadace Partnerství)
 • Český kras - krajina na odpis? (Děti Země, Olomouc)
 • Dvanáct kandidátů na Ropáka vybráno - dnes v pátek finále (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Mezinárodní seminář o rozvoji území, postihovaném povodněmi - Uherské Hradiště 19. - 26. 4. 1999

  Nadace Partnerství, Environmental Partnership for Central Europe

  "Technická řešení vytvářejí v krajině hodnoty. Mezinárodní zkušenosti však ukazují, že větší hodnotu přináší využívání vodních toků v souladu s přirozeným říčním režimem."

  Tímto mottem uvádí mezinárodní expertní tým stručné shrnutí svých poznatků z pracovního pobytu v okrese Uherské Hradiště. Během uplynulého týdne odborníci hovořili s mnoha zástupci samosprávy, odborných institucí a s dalšími lidmi, pro něž je toto téma stále živé. Odborníci na závěr předávají své zkušenosti:

  "Byli jsme do Uherského Hradiště pozváni jako mezinárodní tým odborníků, abychom porovnali své zkušenosti, získané v lokalitách s podobnými přírodními podmínkami a problémy, jaké má řeka Morava, se situací zde. Pochopili jsme, že člověk, přicházející zvenčí, potřebuje hodně času, aby plně porozuměl rodící se demokracii i živému přírodnímu systému. Přesto doufáme, že společné rysy vaší i našich společenství lidí v okolí řek, které jsme zaznamenali, mohou být užitečné pro zachování vašeho bohatství i vytvoření nových šancí pro budoucnost.

  V mnoha říčních systémech na světě pozorujeme narušení přirozené adaptability říčních i sociálních systémů, ale jak hledat cesty k pochopení tohoto stavu? Na řece Moravě nepochybně nedochází k těmto změnám proto, že by tu byl nedostatek technických znalostí; zdejší region má silnou tradici inženýrů a vědců. Nyní už ale neočekáváme, že technika může sama o sobě přinést další řešení. Spojené státy investovaly milióny dolarů do výzkumu a realizace nových technických postupů, přesto tu v letech 1903 - 1996 škody způsobené povodněmi zůstaly téměř stálou složkou státního rozpočtu. Vědecké a kulturní tradice na Moravě mohou sloužit jako globální doporučení v naší společné snaze pochopit a podpořit adaptabilitu říčních systémů.

  Díky mnoha setkáním jsme dospěli k závěru, že společenství lidí, žijících a pracujících v povodí řeky Moravy má dva hlavní cíle:

  1. Uchránit povodí řeky proti dalším povodním
  2. Trvale udržitelné využití povodí, jako je např.:

  • Zachování spolehlivé biologické i hydrologické adaptability povodí pro příští generace
  • Zachování jeho hospodářského využití

  Setkali jsme se i s řadou existujících aktivit, směřujících k dosažení těchto cílů. Podporují schopnost společnosti diskutovat a porozumět chování řek a účastnit se aktivit, které zvyšují naše znalosti a bezpečnost při povodních. Na základě našich zkušeností z jiných oblastí bycho m chtěli doporučit další oblasti, kterým by měla být věnována pozornost:

  • Umožnění lepšího přístupu veřejnosti k rozhodovacím procesům
  • Zprůhlednění způsobů společného sdílení a přístupu k zodpovědnosti
  • Zlepšení rozsahu a komplexnosti informací pro veřejnost
  • Vytvoření prostoru pro větší provázanost plánování a managementu v povodí pomocí spolupráce mezi podnikateli, nevládními organizacemi a dalšími zájmovými skupinami.

  Dále bychom rádi poznamenali několik technických postřehů:

  • Budoucí využití půdy v celém povodí řeky by mělo snížit erozi a zvýšit schopnost krajiny udržet vodu
  • Bylo by vhodné rozšířit řešení rozvoje, využití krajiny a vodního managementu z nivy řeky na celé povodí
  • Vznikající regionální samosprávy mohou zajistit integrované, multikriteriální a objektivní plánování využití a management vodních zdrojů a vytvořit dobrou společnou vizi, spojující vodní management a péči o krajinu

  Cíle společenství lidí kolem řeky Moravy může podpořit řada konkrétních projektů, například:

  • Zlepšení komunikace mezi všemi obory, sektory a úrovněmi řízení.
  • Vývoj komplexního přístupu vytvářejícího širší rámec pro různá řešení povodňových situací.

  Navrhujeme, aby byly ve spolupráci s místními zástupci různých zájmových skupin (místní správa, podnikatelé, nevládní organizace, zemědělci) vytvořeny pilotní projekty, zaměřené na alternativní vodní management a využití krajiny, zahrnující především:

  • zvýšení retenční schopnosti krajiny v horních částech povodí
  • uvolnění prostoru údolní nivy podél řek pro provedení povodňových vod v dolních částech povodí."

  Další informace poskytnou členové organizačního výboru

  Členové týmu

  Pawel Madej Jana Mejzrová Gerhard Neuhauser Kyle E. Schilling Dr. Jan Sendzimir je systémový ekolo Professor Dr. Antonius (Toine) Smits Organizační výbor:

  Městský úřad Uherské Hradiště Společnost pro trvale udržitelný život - Regionální pobočka Bílé Karpaty -Ing. Arch. Jana Hajduchová (0632 55 16 37)

  ZO ČSOP Uherskohradišťsko - Ing. Jiří Barčík (0632 523 111)

  Okresní úřad Uherské Hradiště - Referát životního prostředí - Ing. Jaroslav Hrabec (0632 523 111)

  Unie pro řeku Moravu (Brno) - Ing. Jaroslav Ungerman (05 4221 8351)

  Nadace Partnerství (Brno) - RNDr. Miroslav Kundrata (05 4221 8350)

  Finanční a odborné zajištění:

  QLF - Atlantic Center for Environment, Ipswich, Massachussetts, USA

  U.S. Information Service  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|