pátek 28. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby NATO a Kosovo:
 • Obvinění Miloševiče (Ivan Hoffman, Český rozhlas)
 • Co znamená obžalování Miloševiče z válečných zločinů (Jonathan Eyal)
 • Jak se vyjednává se Slobodanem Miloševičem (Bývalá vyjednavačka britské vlády) Česká politika:
 • Americký Helsinský výbor chválí českou vládu za postoj proti ústecké zdi Reakce:
 • Souhlasím s postupem NATO v Kosovu (Aleš Mueller) Nevyřešená historie:
 • Co se stalo s českým kulturním majetkem, ukradeným za války nacisty (Ladislav Čepička) Školství:
 • Soukromé školy by se v prostředí vysokého zdanění dotovat měly (Jiří Němeček) Romové v ČR:
 • Rasová otázka (L.P.)
 • Neuvěřitelně hloupé poznámky Jana Čulíka a jeho cenzura v BL (Petr Sedláček) Obecněji:
 • Teleologické zdůvodnění mých postojů (Petr Vařeka)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Předseda amerického Helsinského výboru chválí rozhodnutí české vlády odmítnout stavbu zdi v Ústí

  Washington, 27. května - "Chválím odvahu a státnickost české vlády, která se včera rozhodla zablokovat plány místních činitelů v Ústí nad Labem vybudovat romské ghetto," konstatoval předseda Helsinského výboru, republikán Christopher Smith. "Ústí nad Labem - město, které by mohlo být slavné pro svůj turistický potenciál se namísto toho stalo symbolem agresívního rasismu, který trápí evropskou romskou komunitu." Česká vláda takto hlasovala poté, co místní činitelé v Ústí nad Labem dostali stavební povolení postavit zeď, oddělující Romy od etnických českých obyvatelů tohoto města.

  "Loni bylo mezinárodní společenství šokováno zprávami, které přicházely z České republiky. Ve dvou různých městech, v Ústí nad Labem a v Plzni, navrhli místní činitelé, že postaví zdi, které by de facto vytvořily gheta. Plíživé eufemismy jako "opatření sociální hygieny", připomínající nacistickou terminologii, byly užívány k charakteristice zdi a o Romech se hovořilo, že jsou "asociální". V takové situaci je pochopitelné, že tisíce českých Romů usilovalo o získání asylu v Kanadě, ve Spojeném království a jinde.

  Činitelé v Plzni rychle své plány opustili. Bohužel, činitelé v Ústí nad Labem nikoliv a už rok nyní tato otázka trápí vlast Václava Havla, jednoho z nejrespektovanějších zastánců lidských práv.

  Reakce mezinárodního společenství na původní plány byla rychlá a dala se očekávat. Hlasy z celého světa odsoudily plány z Ústí: Výbor proti všem formám rasové diskriminace požadoval od české vlády vysvětlení. Josephine Verspagetová, předsedkyně odborné skupiny Rady Evropy pro romské otázky, odsoudila plánovanou zeď jako "krok směrem k apartheidu", novináři a aktivisté za lidská práva se vydávali houfně do Ústí, do historického města v klínu malebných hor, aby si prohlédly tři skromné činžovní domy, obývané Romy, kolem nichž měla být postavena zmíněná zeď.

  Mnoho českých vedoucích představitelů okamžitě odsoudilo plány na stavbu zdi. Prezident Havel navštívil místo plánované stavby a opakovaně plán odsoudil. Petr Uhl, disident, který strávil léta ve vězení za to, že se postavil komunistům, a nyní je činitelem vlády pro lidská práva, také pevně odsoudil tuto zeď. Náměstek ministra zahraničí Martin Palouš promluvil na schůzi OSCE o lidských právech v listopadu 1998. V reakci na kritiku navrhované zdi, kterou vznesla na této schůzi americká delegace, ujistil státy, účastnící se na schůzce OSCE, že česká vláda "shledává segregační přístup v  tomto konkrétním případě absolutně nepřijatelným". Pan Palouš také ujistil představitele amerického Helsinského výboru Smithe a Steny H. Hoyera při setkání v lednu 1999, že česká vláda nedovolí, aby bylo v Ústí nad Labem postaveno ghetto.

  Včerejší důrazné postavení české vlády musí být pochváleno," pokračoval Smith. "Uznávám, že je zapotřebí odvahy na prosazení tak zásadního stanoviska. Doufám ale, že státnický postoj české vlády odráží rozhodnost v české společnosti odstranit mezietnickou nesnášenlivost způsobem, který odpovídá mezinárodním normám a nejvyššímu respektu pro lidská práva.

  Pokud by ústečtí činitelé trvali na svých plánech, je možné, že česká vláda se bude touto věcí znovu zabývat. Doufejme, že při tom projeví stejnou odvahu a morální vedení, jaký projevila česká vláda včera."


  Helsinki Commission chairman praises Czech government decision

  For Immediate Release

  Contact: Erika B. Schlager

  May 27, 1999

  (202) 225-1901

  Washington, DC--"I commend the courage and leadership of the Czech cabinet which voted yesterday to block plans by local officials in Usti nad Labem to build a Romani ghetto," said Commission Chairman Rep. Christopher H. Smith (R-NJ). "Usti nad Labem -- a city that could be famous for its potential as a tourist attraction -- has instead become the symbol of the rampant racism that plagues Europe's Romani minority." The cabinet vote was taken after local officials in Usti nad Labem received a building permit to construct a wall to divide Romani from ethnic Czech townspeople.

  "Last year, the international community was shocked by stories coming from the Czech Republic. In two separate cities, Usti nad Labem and Pilsen, local officials proposed building walls that would create de facto ghettos. Insidious euphemisms like 'social hygiene measure,' reminiscent of Nazi terminology, were used to describe the wall and Roma were referenced as 'asocial.' In a setting like this, it is understandable why thousands of Czech Roma have sought refugee status in Canada, the United Kingdom, and elsewhere.

  "Officials in Pilsen quickly dropped these plans. Regrettably, officials in Usti have held their ground and, for a year now, this issue has dogged the homeland of Vaclav Havel, one of the world's most respected human rights leaders.

  "The reaction to the original plans from the international community was swift and predictable. Voices from around the world condemned the Usti plans: the U.N. Committee Against All Forms of Racial Discrimination demanded an explanation from the Czech Government; Josephine Verspaget, the Chairwoman of the Council of Europe's Specialist Group on Romani Issues, condemned the planned wall as 'a step towards apartheid;' journalists and human rights activists flocked to Usti, an historic city embraced by picturesque mountains, to see the three modest, Romani-inhabited apartment buildings which the proposed wall would enclose."

  Many Czech leaders immediately condemned plans for the wall. Jan Urban, from the Freedom Union party, declared that the wall was unacceptable in a democratic society and pledged that he would do everything he could to prevent the wall from being built. President Havel has visited the site of the proposed wall and repeatedly condemned the plan. Petr Uhl, a dissident who spent years in prison for standing up to the Communists and now serves as the government's point-man for human rights, has likewise stood firm against the wall. Deputy Foreign Minister Martin Palous addressed the OSCE at a November 1998 human rights meeting and, responding to criticism of the proposed wall raised by the U.S. delegation to the meeting, assured the OSCE participating States that the Czech Government had "found the segregationist approach in this particular case absolutely unacceptable." Similarly, Mr. Palous assured Representative Smith and Ranking Member Congressman Steny H. Hoyer (D-MD), in a meeting in January that the Czech Government would not allow a ghetto to be built in Usti nad Labem.

  "Yesterday's strong position taken by the Czech Government should be commended," continued Smith. " I recognize the courage needed to take such a principled position. I am hopeful, though, that his leadership reflects the commitment in Czech society to reconcile inter-ethnic differences in a manner consistent with international norms and the highest respect for human rights.

  "In the event that the local Usti officials persist with their plans, it is possible the Czech parliament will schedule further consideration of this matter. Hopefully, that body will show the same courage and moral leadership that the Czech cabinet displayed yesterday."

  Chadwick R. Gore

  Communications Director

  U.S. Commission on Security and Cooperation in Europe

  234 Ford House Office Building

  Washington, DC 20515-6064

  Chadwick Gore

  http://www.house.gov/csce/

  (202) 225-1901; fax (202) 225-4394


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|