pondělí 4. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Letoví dispečeři a lékaři:
 • Chirurgové v ČR mnohdy operují nevyspalí znovu po operaci při noční službě (MUDr. Michal Sojka) Česká společnost a Česká televize:
 • Na okraj (major)zemanovské hysterie (Milan Šmíd)
 • Absurdní kauza majora Zemana (Ludvík Vavřina) Jaderná havárie v Japonsku:
 • Globální obavy ohledně jaderné bezpečnosti Zahraničí:
 • Volby v Rakousku (Ivan Hoffman) Že by konkurence přece jen fungovala?
 • Cenová válka v britských supermarketech Debata o drastické situaci v britském školství, část druhá:
 • Krize v britských školách: Zaujatost, která usmrtila sen o rovnosti (Guardian) Protest:
 • Zpřístupnění smluv uzavřených hl. m. Prahou (Petr Šafránek, DEU) Blokáda proti drůbežárně:
 • Buldozer, který trápil demonstranty, v pátek zmizel  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zpřístupnění smluv uzavřených hl. m. Prahou

  Petr Šafránek, DEU

  V Praze 2. října 1999

  Vážený pan

  Ing. arch. Jan KASL

  primátor hl. m. Prahy

  Na vědomí: tajemník MHMP a členové ZHMP

  Věc: Zpřístupnění smluv uzavřených hl. m. Prahou

  Vážený pane primátore,

  obracím se na Vás ve věci Usnesení RZHMP č. 1042 ze dne 28.9.1999, abych s politováním konstatoval, že toto usnesení vůbec daný problém neřeší. Pravidla, které jsou součástí tohoto usnesení, jsou totiž dílem nezákonná a dílem nepřijatelná. Odpovědný zastupitel nemůže nikdy na tato pravidla přistoupit, tudíž jsou pro něho smlouvy i nadále nepřístupné.

  Nezákonnost pravidel spočívá v tom, že v nich připouštíte styk osob s utajovanými skutečnostmi ve smyslu zákona č. 148/1998Sb., a to způsobem, který je zcela v rozporu s Hlavou pátou zákona č. 148/1998Sb. Pokud některé smlouvy skutečně obsahují utajované skutečnosti, pak je nelze zpřístupnit na základě jakéhokoliv čestného prohlášení osobám, které nejsou pro styk s těmito skutečnostmi prověřeny! A to se samozřejmě netýká jen zastupitelů, ale i všech pracovníků MHMP a radních.

  Nepřijatelnost celého RZHMP schváleného systému spočívá především v tom, že zpřístupnění smlouvy zastupiteli má být podrobně zaprotokolováno. To nelze chápat jinak, než jako past na zastupitele. Stejné smlouvy totiž doposud neevidovaně kolovaly po kancelářích MHMP a může od nich existovat bezpočet kopií jak mezi pracovníky MHMP, tak i radními. Stejně tak na straně smluvních partnerů může být se smlouvami volně nakládáno dle jejich uvážení. Jakmile by došlo k jakékoliv nezákonné akci v souvislosti s danou smlouvou, byl by nejsnazším cílem obvinění zastupitel, protože pouze v jeho případě by existoval písemný doklad, že se smlouvou přišel do styku!

  Navrhuji proto následující řešení:

  1. Nakládání se smlouvami, obsahujícími prokazatelně utajované skutečnosti ve smyslu zákona č. 148/1998Sb. (pokud takové vůbec existují), bude neprodleně uvedeno do souladu se zákonem 148/1998Sb. Dovoluji si vyslovit názor, že takové smlouvy by nemohla schvalovat ani celá rada, protože jistě není ani celá rada prověřena ani pro ten nejnižší stupeň utajení (a to už nemluvím o pracovnících MHMP, kteří podklady do rady připravují).

  2. Všechny ostatní smlouvy budou zpřístupněny členům zastupitelstva v systému, který nebude evidovat, který zastupitel kterou smlouvu četl. To lze nejlépe udělat digitalizací smluv s autorizovaným přístupem pro zastupitele. Součástí by měl být fulltextový vyhledávač. Po dobu, kterou si zpracování systému nutně vyžádá, budou smlouvy zpřístupněny v určené místnosti (archivu), jehož obsluha vyhledá smlouvu na počkání na základě ústní a nikde neevidované žádosti zastupitele.

  Svůj návrh řešení odůvodňuji takto:

  1. Podle Článku 101 Ústavy ČR je obec samostatně spravována ZASTUPITELSTVEM. Obecní rada je zřízena pouze zákonem, tedy normou nižší právní síly. Ústava pojem "obecní rada" vůbec nezná. 2. Podle ustanovení § 44 zákona č. 367/1990Sb. v platném znění je obecní rada pouze výkonným orgánem a je za svoji činnost odpovědná ZASTUPITELSTVU.

  3. Podle ustanovení § 34 zákona č. 367/1990Sb. v platném znění má každý člen zastupitelstva právo na informace, potřebné pro výkon jeho funkce. Je nepochybné, že právě obsah smluv obce s partnery patří mezi informace, které zastupitel nutně potřebuje k tomu, aby se mohl podle čl. 101 Ústavy ČR podílet na správě obce mimo jiné tak, že svým hlasem schvaluje vyúčtování hospodaření obce a její rozpočet. V obou případech je nezbytné vědět, jak rada hospodaří s prostředky města, což lze nejlépe zjistit právě z obsahu smluv, které město uzavírá. Zastupitel má navíc právo navrhnout odvolání rady nebo jejích jednotlivých členů. I k tomu je zcela nezbytné mít přístup k obsahu smluv, které nejlépe vypovídají o činnosti rady a jednotlivých radních.

  4. Je naprosto nepřijatelné, aby pro radní, jejichž funkce je zakotvena pouze v zákoně, existoval doposud neevidovaný volný přístup ke smlouvám, a pro zastupitele, jejichž postavení je zakotveno přímo v Ústavě ČR, byl přístup ke stejným smlouvám spojen s podrobnou evidencí.

  5. Stejně tak je nepřijatelné, aby poté, co řadu let existoval nekontrolovaný přístup ke smlouvám, byl zaveden systém evidence, který by umožňoval případně i vydírání zastupitelů, kteří by seznámení se smlouvou podepsali, těmi, kteří by měli stejné informace z titulu toho, že ke smlouvám měli doposud neevidovaný přístup. Ten by ostatně podle těchto pravidel trval pro radní a pracovníky MHMP i nadále, a to v době přípravy a projednávání smluv. 6. Jakékoliv čestné prohlášení je zcela nadbytečné. Existuje-li nějaká ochrana informací ze zákona, pak existuje objektivně a není třeba ji potvrzovat čestným prohlášením, a to navíc v situaci, kdy radní ani pracovníci jejich sekretariátů nikdy takovéto prohlášení nepodepisovali, přestože ke stejným smlouvám měli přístup.

  7. Každý smluvní partner města si musí být na základě čl. 101 Ústavy ČR vědom toho, že město je spravováno ZASTUPITELSTVEM, a že tedy toto zastupitelstvo bude znát podmínky smlouvy. Neexistuje žádný právní předpis, který by upravoval jiný přístup k dokumentům města u řadového zastupitele a jiný u člena rady. Jedinou výjimkou by byl styk s utajovanými skutečnostmi ve smyslu zákona č. 148/1998Sb. v případě, že by někteří radní byli prověřeni pro příslušný stupeň utajení ve smyslu tohoto zákona.

  Děkuji za pochopení a očekávám, že Usnesení RZHMP č. 1042 bude neprodleně revokováno.

  Petr Šafránek  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|