čtvrtek 20. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby České právo:
 • Havlovy procesy: zdvořilá, avšak nic neříkající odpověď z prezidentské kanceláře (J.J. Procházka) Česká politika:
 • Možná vznikne SOS - Strana opoziční smlouvy (Štěpán Kotrba) Poznámka na okraj dne:
 • Dohody (Ivan Hoffman) Česká televize:
 • Quo vadis Milane Šmíde? Nebývale ostrá tužka Milana Šmída neprospívá konstruktivnímu řešení krize v ČT (Martin Vadas)
 • Zemské noviny příliš zkrátily rozhovor s Martinem Vadasem (Martin Vadas) Reakce Jana Čulíka:
 • Pozor na zkreslování faktů, Martine Vadasi! Další materiály Martina Vadase:
 • Poslancům: Podnět k přijetí nového zákona o České televizi (Martin Vadas)
 • V Divadle Na Zábradlí se mluvilo o budoucnosti České televize (Martin Vadas)
 • Jak pozměnit Zákon o České televizi? (Martin Vadas; nenatáhne se jako součást Kompletních BL)
 • Teze k diskusi o novém zákonu o České televizi (Martin Vadas) Česká společnost:
 • O slušnosti (Jan Lipšanský) Teologie v Britských listech:
 • Bůh s námi ... aneb teologicko-atomová řetězová reakce (Václav Pinkava)
 • Nemám rád poznámky teistů k ateistům(Jan Kyncl) Reakce:
 • Pan starosta z Rakovníka píše o pyrotechnice (Peter Erebák)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • ZÁKON O ČESKÉ TELEVIZI

  Sbírka zákonů č. . . . ./2000

  Navrhované změny jsou uvedeny tučně.

  ZÁKON

  Parlamentu České republiky ze dne Š. března 2000, o České televizi

  Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně:

  § 1

  (1) Česká televize byla zřízena zákonem 483/1991 a má sídlo v Praze.

  (2) Česká televize je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem, jehož základem je majetek České televize podle zákona 483/1991. Česká televize vlastními úkony nabývá práv a zavazuje se. Česká televize se nezapisuje do podnikového rejstříku.

  (3) Stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize neodpovídá za závazky státu.

  § 2

  Česká televize poskytuje službu veřejnosti České republiky tvorbou a šířením televizních programů na celém území České republiky. Jejím posláním je poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů, rozvíjet kulturní identitu českého národa a národnostních a etnických menšin v České republice, zprostředkovávat ekologické informace, sloužit popularizaci výsledků vědeckého bádání, vzdělávání, výchově mladé generace a přispívat k zábavě diváků.

  § 3

  Česká televize naplňuje poslání podle §2 tohoto zákona zejména tím, že:

  a) provozuje televizní vysílání na dvou vysílacích okruzích,

  b) zřizuje síť vlastních zpravodajů,

  c) vytváří archivní fondy, udržuje je a podílí se na jejich využívání jako součásti národního kulturního bohatství.

  Rada České televize

  § 4

  1.Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tvorby a šíření programů České televize, je Rada České televize (dále jen "Rada"). Rada má devět členů. Členy Rady volí a odvolává Česká národní rada, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. (1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tvorby a šíření programů České televize, je Rada České televize (dále jen "Rada"). Rada má dvacet pět členů. Patnáct členů Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a deset členů Rady volí a odvolává Senát Parlamentu České republiky, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.

  Kandidáty na člena Rady navrhují významné kulturní , regionální, politické, odborové, církevní, školské, vědecké, ekologické, etnické a zájmové organizace a sdružení podle následujícího klíče:

  3 členy volené poslaneckou sněmovnou a 2 členy volené senátem navrhují kulturní organizace,

  3 členy volené poslaneckou sněmovnou a 2 členy volené senátem navrhují politické strany a hnutí,

  2 členy volené poslaneckou sněmovnou a 1 člena voleného senátem navrhují regionální organizace,

  2 členy volené poslaneckou sněmovnou a 1 člena voleného senátem navrhují církevní organizace,

  1 člena voleného poslaneckou sněmovnou a 1 člena voleného senátem navrhují odborové organizace,

  2 členy volené poslaneckou sněmovnou a 2 členy volené senátem navrhují školské a vědecké organizace,

  2 členy volené poslaneckou sněmovnou a 1 člena voleného senátem navrhují etnické a zájmové organizace.

  (2) Členové Rady jsou voleni na funkční období pěti let, a to i opětovně. V takovém případě však ne na více než dvě po sobě jdoucí funkční období. Na místa uprázdněná uplynutím funkčního období jsou voleni noví členové na období pěti let, na místa uprázdněná z jiného důvodu jsou voleni noví členové na dobu zbývající do konce funkčního období toho člena, jehož místo se uprázdnilo.

  (3) Rada je ze své činnosti odpovědna Parlamentu České republiky.

  (4) Členství v Radě je veřejnou funkcí.2) V souvislosti s jejím výkonem přísluší členům Rady odměna, jejíž výši určí svým usnesením .

  (5) Rada volí ze svého středu předsedu a odvolává ho.

  § 5

  (1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta České republiky, poslance, předsedy nebo místopředsedy vlády, ministra, vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy nebo jejich náměstků.

  (2) Člen Rady nesmí mít funkce v politických stranách nebo v politických hnutích, ani nesmí působit v jejich prospěch při výkonu své funkce v Radě; dále nesmí být členem orgánů společnosti, která působí v oblasti televizního vysílání, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování. Člen Rady nebo osoby jemu blízké3) nesmějí mít žádný finanční zájem na provozování televizního vysílání daný vlastnictvím či jinak.

  § 6

  1.Členství v Radě zaniká:

  a) uplynutím funkčního období, b) odstoupením z funkce, c) odvoláním z funkce, d) zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům, e) úmrtím.

  (2) Poslanecká sněmovna a Senát člena Rady z funkce odvolají:

  a.zaniknou-li předpoklady pro výkon funkce uvedené v §5 tohoto zákona, b.byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, c.nevykonává-li po dobu více než šesti měsíců svou funkci.

  (3) Poslanecká sněmovna a Senát mohou odvolat Radu, neplní-li Rada opakovaně své povinnosti podle §8 odst. 1 písm. a), b) a c), § 8 odst. 2 tohoto zákona, anebo konstatuje-li Poslanecká sněmovna průběhu šesti měsíců svými usneseními opakovaně, že Česká televize neplní své poslání podle §2 tohoto zákona.

  § 7

  1.Jednání i hlasování Rady je vždy veřejné,( je vždy zvukově i obrazově přenášeno do veřejně přístupných prostor sídla ČT tak), aby veřejnost měla přímý vhled do obsahu a způsobu jednání jejích zástupců. 2.Činnost Rady se řídí jednacím řádem, který Rada přijme do třiceti dnů od začátku funkčního období. 3.Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. 4.Usnesení a Zápisy z jednání Rady jsou neprodleně zveřejněny na internetu a veřejné desce před budovou sídla České televize.

  § 8

  1.Do působnosti Rady náleží:

  a.jmenovat a odvolávat generálního ředitele České televize (dále jen "ředitel") a na jeho návrh ředitele televizních studií, b.schvalovat rozpočet a závěrečný účet České televize,

  a.schvalovat na návrh ředitele Statut České televize, b.zřizovat a zrušovat televizní studia České televize (dále jen "televizní studia"), s výjimkou

  Televizního studia Praha, Televizního studia Brno a Televizního studia Ostrava.

  e) rozhodovat o stížnostech týkajících se ředitele.

  (2) Rada předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR výroční zprávu o činnosti a hospodaření České televize. Rada hospodaří podle vlastního rozpočtu.

  (3) Náklady na činnost Rady a odměny jejích členů se hradí ze zvláštní kapitoly rozpočtu České televize.

  § 9

  Ředitel

  (1) Statutárním orgánem České televize je ředitel. Při jeho jmenování a odvolání se použije §5 tohoto zákona obdobně. Ředitel nemůže být členem Rady. Ze své činnosti je odpovědný Radě a má právo se zúčastňovat jejího zasedání.

  (2) Ředitel je jmenován Radou na funkční období šesti let.

  (3) Ředitel může být Radou odvolán veřejným (a nikoliv tajným) hlasováním před uplynutím funkčního období, vysloví-li se pro jeho odvolání alespoň dvě třetiny členů Rady. Odvolání vstoupí v platnost jmenováním nového ředitele.

  § 10

  Financování České televize

  Finančními zdroji České televize jsou zejména:

  a.výnos ze sazeb za používání televizních přijímačů podléhajících evidenci placených poplatníky s trvalým pobytem nebo sídlem v České republice. b.Výše sazeb televizního poplatku činí 90,- (75,-) Kč a může býti upraven na základě indexu růstu (nebo poklesu cen) podle zprávy Českého statistického úřadu vždy k 1.lednu kalendářního roku nebo vždy od 1. dne následujícího měsíce, po měsíci ve kterém došlo k nárůstu nebo poklesu cen o více než 3 procenta od poslední úpravy dle sdělení Českého statistického úřadu.

  c) příjem z vlastní podnikatelské činnosti.

  § 11

  (1) Česká televize je oprávněna vykonávat za podmínek stanovených právními předpisy podnikatelskou činnost, která souvisí s předmětem její činnost a která nesmí ohrozit její poslání (§ 2 tohoto zákona). Finanční příjmy získané podnikatelskou činností používá Česká televize k financování své činnosti (§ 2 tohoto zákona).

  (2) V televizním vysílání čas vyhrazený reklamě nesmí přesáhnout jedno procento denního vysílacího času.

  § 12

  Televizní studia

  (1) Součástí České televize jsou zejména Televizní studio Praha, Televizní studio Brno, Televizní studio Ostrava, případně televizní studia zřízená na základě §8 odst. 1 písm. d) tohoto zákona.

  (2) Ředitel televizního studia je oprávněn činit jménem České televize právní úkony týkající se televizního studia, s výjimkou zcizení a zatížení nemovitostí. Ředitel televizního studia je za činnost televizního studia odpovědný řediteli.

  1.Televizní studia mají v rámci své činnosti oprávnění obdobná podle §3 tohoto zákona.

  § 13

  a.Česká televize nakupuje 30 % vysílaného programu od nezávislých producentů. b.Česká televize může využívat svoji technickou a výrobní základnu pouze v souladu s tímto zákonem (§ 2 a 3) a povinnostmi a oprávněními stanovenými provozovatelům ze zákona. 4)

  4) §9 odst. 1 a 2 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.".

  Ustanovení společná a závěrečná

  § 14

  (1) Parlament České republiky zvolí do jednoho měsíce ode dne účinnosti tohoto zákona Radu. Rada jmenuje do jednoho měsíce ode dne svého zvolení ředitele.

  § 15

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.

  Václav Klaus v.r. Miloš Zeman v.r.

  Václav Havel v.r.

  2) §124 odst. 1 zákoníku práce.

  3) §116 občanského zákoníku.

  NOVELY ZÁKONA O ČESKÉ TELEVIZI:

  PASÁŽE ZÁKONŮ č. 36/1993 Sb. č. 253/1994 Sb. č. 301/1995 Sb.

  Pasáž zákona č. 36/1993 Sb.:

  Čl. IV

  Zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, se mění a doplňuje takto:

  1. V §3 se vypouští písmeno b).

  2. V §9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

  "(2) K zatížení nebo pronájmu na dobu delší tří měsíců nebo ke zcizení nemovitostí nebo jejich částí potřebuje ředitel předchozí souhlas Rady."

  Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

  3. V §12 odst. 3 se za slovo "zákona" vkládají slova "s výjimkou písmene a)".

  4. Za dosavadní §14 se vkládají nové §14a a 14b, které znějí:

  "§ 14a

  (1) Česká televize provozuje televizní vysílání i na zbývajícím vysílacím okruhu do doby, než na tomto okruhu zahájí vysílání držitel licence.

  (2) V televizním vysílání na vysílacím okruhu podle odstavce 1 nesmí čas vyhrazený reklamě přesáhnout 7 procent denního vysílacího času.

  (3) Držitel licence k vysílání je povinen oznámit České televizi den zahájení svého vysílání, nejpozději však do 90 dnů před tímto dnem.

  § 14b

  (1) Na vysílacím okruhu podle §14a odst. 1 působí po dobu provozování tohoto okruhu Českou televizí intendant zpravodajství a publicistiky (dále jen "intendant"). Intendanta volí Rada, která jej může odvolat.

  (2) Intendant je povinen zachovat rozsah zpravodajských a publicistických pořadů, odpovídající nejméně rozsahu v roce 1992.

  (3) Spory mezi intendantem a ředitelem rozhoduje Rada."

  Pasáž zákona č. 253/1994 Sb.:

  Čl. II

  Zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., se mění takto:

  § 10 písm. a) zní:

  "a) výnos z televizních poplatků,".

  Pasáž zákona č. 301/1995 Sb.:

  Čl. III

  Zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb. a zákona č. 253/1994 Sb., se mění takto:

  1. §3 písm. a) zní:

  "a) provozuje televizní vysílání na dvou vysílacích okruzích,".

  2. §13 včetně poznámky č. 4) zní:

  "§ 13

  Česká televize může využívat svoji technickou a výrobní základnu pouze v souladu s tímto zákonem (§ 2 a 3) a povinnostmi a oprávněními stanovenými provozovatelům ze zákona.4)

  4) §9 odst. 1 a 2 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.".

  3. §14a a 14b se vypouštějí.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|