čtvrtek 4. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Svoboda projevu:
 • Koordinační výbor organizací pro tiskovou svobodu kritizuje zákony o urážce
 • Americké soudy osvobodily poskytovatele internetových služeb od zákonů o pomluvě Televize v ČR:
 • Pro srovnání: jak v úterý referovala o dohře policejního zásahu proti prvomájové demonstraci anarchistů televize Nova RRTV a televize Nova:
 • Rada není soud a už vůbec ne policie (Petr Štěpánek, RRTV) Česká republika:
 • Úplatky (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Petr Pithart a moc (Milan Krejčiřík)
 • Petr Jánský o Čtyřkoalici: Neznalost? (Jaroslav Štemberk)
 • Neschvaluji zákon o občanství, který vyžaduje čistý trestní rejstřík (Jaroslav Štemberk)
 • Nemám nic společného s Vlasteneckou frontou (Josef Pospíšil) Ekologie v ČR:
 • Bydlení na Cibulce: Státní orgány nečinně přihlížejí devastaci přírodního parku (Koalice za přírodní park Košíře-Motol)
 • Labe se letos kanalizovat nebude (Přátelé přírody)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Koordinační výbor organizací pro tiskovou svobodu kritizuje zákony o urážce

  Toto tiskové prohlášení je relevantní pro existující zákony v Bulharsku, v České republice, v Maďarsku, v Polsku, v Rumunsku a na Slovensku. Všechny tyto země učinily určitý pokrok při odstraňování zákonů z komunistické éry, které omezují svobodu projevu, ale všechny mají stále ještě v trestním zákoníku ustanovení, které patří do kategorie omezení, vylíčených níže, konstatuje Erika Schlager, právní odbornice Helsinského výboru amerického Kongresu.

  Zdroj: Světový výbor pro tiskovou svobodu, Reston

  Toto je prohlášení z 28. dubna 2000, který vydal Koordinační výbor organizací pro tiskovou svobodu:

  COMMITTEE TO PROTECT JOURNALISTS

  COMMONWEALTH PRESS UNION

  INTER AMERICAN PRESS ASSOCIATION

  INTERNATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTING

  INTERNATIONAL FEDERATION OF THE PERIODICAL PRESS

  INTERNATIONAL PRESS INSTITUTE

  NORTH AMERICAN BROADCASTERS ASSOCIATION

  WORLD ASSOCIATION OF NEWSPAPERS

  WORLD PRESS FREEDOM COMMITTEE

  Na setkání v Bostonu dne 28. dubna potvrdil Koordinační výbor organizací pro tiskovou svobodu, že "zákony o urážce", které zvlášť ochraňují vládní úřady, oficiální instituce, státy a jejich symboly jsou naprosto nevhodné ve všech zemích, ale zejména v zemích, které si říkají demokracie.

  Výbor přivítal zveřejnění publikace "Zákony o urážce - urážka svobody tisku" - studii takových zákonů a toho, jak jsou aplikovány ve více než 98 zemích a teritoriích. Studie přesvědčivě dokazuje, jak takovéto zákony, včetně zákonů desacato v Latinské Americe a zákony o trestní pomluvě jsou využívány k tomu, aby potlačovaly svobodu projevu a tiskovou svobodu ve všech regionech světa. Také studie jasně dokazuje, že pokračující existence takovýchto anachronistických právních textů, udržovaných v platnosti v tradičních demokraciích slouží jako otevřené pozvání autoritářským vládám - i v těch případech, kdy demokracie zacházejí s těmito zákony jako zastaralými a už jich nevyužívají.

  Výbor proto apeluje na vlády všech zemí, aby takovéto zákony zrušily.

  Rozumnou obranu proti údajné pomluvě může adekvátním způsobem poskytnout civilní právo, které má poskytnout osobám, které se domnívají, že byly nespravedlivě vylíčeny, právo domáhat se odškodného. Za uplatňování svobody projevu nesmí být nikdo neúměrně přísně trestán ani vězněn.

  Ve zdravě fungující demokracii se dostává vedoucím vládním představitelům a dalším veřejný osobnostem méně - ne více ochrany před novinářskou prací a před kritikou. To je nutnou podmínkou pro informované projevy veřejného mínění ve všech zemích světa.

  28. dubna 2000

  The following press release is relevant to the exiting laws in Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Slovakia. (All of these have made some progress in removing communist-era laws which restrict free speech, but all still have one or more articles in their criminal codes which fall within the category of restrictions described below.)

  -- Erika Schlager


  PRESS RELEASE - INTERNATIONAL

  2 May 2000

  Coordinating Committee of Press Freedom Organizations denounces insult laws

  SOURCE: World Press Freedom Committee (WPFC), Reston

  (WPFC/IFEX) - The following is a 28 April 2000 statement by the Coordinating Committee of Press Freedom Organizations, of which WPFC is a member:

  COMMITTEE TO PROTECT JOURNALISTS

  COMMONWEALTH PRESS UNION

  INTER AMERICAN PRESS ASSOCIATION

  INTERNATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTING

  INTERNATIONAL FEDERATION OF THE PERIODICAL PRESS

  INTERNATIONAL PRESS INSTITUTE

  NORTH AMERICAN BROADCASTERS ASSOCIATION

  WORLD ASSOCIATION OF NEWSPAPERS

  WORLD PRESS FREEDOM COMMITTEE

  Coordinating Committee of Press Freedom Organizations Denounces Insult Laws

  The Coordinating Committee of Press Freedom Organizations, meeting in Boston April 28, 2000, reaffirmed the deep conviction of its member groups that "insult laws" providing special protection to governmental authorities, official institutions, states and their symbols are wholly inappropriate in all countries, but especially in those that call themselves democracies.

  The Committee welcomed the publication of "Insult Laws -- An Insult to Press Freedom" -- a study of such laws and how they are applied in more than 90 countries and territories. That study demonstrates compellingly how such laws, including desacato laws in Latin America and laws on criminal defamation, are invoked to stifle free speech and press freedom in all regions of the world. It also convincingly demonstrates that the continued existence of such anachronistic legal texts on the statute books of the traditional democracies serves as a standing invitation to authoritarian governments -- even though the democracies treat these laws as obsolete and no longer use them. The Committee therefore calls upon governments everywhere to repeal such laws.

  Reasonable defense against alleged instances of defamation can be adequately provided under civil laws providing for those who consider themselves unjustly portrayed to seek demonstrable damages. There must be no punitive damages or imprisonment for the exercise of freedom of expression. In a healthy working democracy, government leaders and other public Figures are afforded less -- not more -- protection from reporting and criticism. This is a necessary condition for the informed exercise of public opinion in any country.

  28 April 2000  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|