čtvrtek 4. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Svoboda projevu:
 • Koordinační výbor organizací pro tiskovou svobodu kritizuje zákony o urážce
 • Americké soudy osvobodily poskytovatele internetových služeb od zákonů o pomluvě Televize v ČR:
 • Pro srovnání: jak v úterý referovala o dohře policejního zásahu proti prvomájové demonstraci anarchistů televize Nova RRTV a televize Nova:
 • Rada není soud a už vůbec ne policie (Petr Štěpánek, RRTV) Česká republika:
 • Úplatky (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Petr Pithart a moc (Milan Krejčiřík)
 • Petr Jánský o Čtyřkoalici: Neznalost? (Jaroslav Štemberk)
 • Neschvaluji zákon o občanství, který vyžaduje čistý trestní rejstřík (Jaroslav Štemberk)
 • Nemám nic společného s Vlasteneckou frontou (Josef Pospíšil) Ekologie v ČR:
 • Bydlení na Cibulce: Státní orgány nečinně přihlížejí devastaci přírodního parku (Koalice za přírodní park Košíře-Motol)
 • Labe se letos kanalizovat nebude (Přátelé přírody)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Labe se letos kanalizovat nebude

  Přátelé přírody

  Sdružení Přátelé přírody - Občanská společnost bylo opět 100% úspěšné:

  Ještě před nedávnem prohlašovali představitelé tzv. zlepšení plavebních (a zhoršení přírodních) podmínek na dolním Labi, že kanalizace Labe začne ještě letos. Ukázalo se, že se ve své aroganci velmi mýlili. Místo očekávaného svolání veřejného projednání posudku k dokumentaci EIA (hodnocení vlivů stavby na ŽP podle zákona 244 z roku 1992) totiž ministerstvo životního prostředí ČR v dubnu sdělilo oznamovateli (jímž bylo tzv. Ředitelství vodních cest ČR), že "údaje obsažené v dokumentaci ... nestačí k vyhodnocení vlivů záměru na ŽP a tudíž nelze pokračovat v procesu posuzování vlivů na ŽP." Dále bylo oznamovatel požádán o doplnění dokumentace - zejména o vyhodnocení variant.

  Právě takový postup navrhovali Přátelé přírody ve svých připomínkách k dokumentaci na podzim roku 1999 a jak zpracovatel posudku tak MŽP tento návrh Přátel přírody uznali jako oprávněný a akceptovali jej.

  Tato skutečnost je srovnatelná s úspěchem Přátel přírody v roce 1997, kdy MŽP vydalo nesouhlasné stanovisko k výstavbě vodního díla Malé Březno.

  Tentokrát ale MŽP oznamovateli navíc sděluje, že "po zkušenostech s případem D8 upozorňujeme, že procedura EIA nemá nic společného s procesem rozhodování o výjimce ze zákona o ochraně přírody a krajiny a že bez získání příslušné výjimky (ze zákazu výstavby plavebních kanálů na území CHKO - pozn. M. P.) by nebylo možné stavbu realizovat ani v případě, že by výsledek posouzení vlivů na životní prostředí byl kladný.

  Dále upozorňujeme na to, že jak v procesu případného rozhodování o výjimce, tak i z hlediska obecného posuzování záměru z hlediska ochrany přírody v daném případě jednoznačně dojde jak ke kolizi s Bernskou úmluvou o ochraně volně žijících druhů a jejich stanovišť (ČR k ní přistoupila v roce 1998) u bobra evropského, tak i se směrnicemi Evropských společenství č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť a volně žijící fauny a flóry, podle níž patří opět bobr mezi druhy vyžadující přísnou územní ochranu. Podle citované směrnice je ČR povinna vytvořit soustavu chráněných území evropského významu NATURA 2000, do níž budou lokality v kaňonu Labe v okrese Děčín zařazeny. Možnosti udělování výjimek z územní ochrany podle citované směrnice Bernské úmluvy jsou velmi omezené, probíhají pod mezinárodní kontrolou a vyžadují nesmírně nákladná kompenzační opatření, často převyšující rozpočtové náklady požadovaných staveb."

  "Z výše uvedeného mám dojem, že nebezpečí kanalizace Labe se řádově snížily," uvádí k tomu předseda Přátel přírody Marian Páleník. "Vyhráno ale není a asi ani hned tak nebude, bude-li někdy. Jsem přesvědčen, že všichni, kdo se jakkoli zapojili do kampaně Za řeku Labe, ať už jsou členy naší organizace či nikoli, se plným právem mohou považovat za podílníky tohoto vskutku obrovského úspěchu. Všem jim děkuji a gratuluji!"

  Sdružení Přátelé přírody - Občanská společnost založilo koncem roku 1995 dvanáct ústeckých občanů, dnes jich sdružuje již 650. Činnost přátel přírody podporuje více než 800 občanů celé republiky.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|