pondělí 30. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Předvolební kampaň na internetu:
 • Nemáte vkus? Volte Čtyřkoalici - ta ho nemá taky! (Tomáš Pecina) Ochranou památek k podnikatelským ziskům?
 • Omluva panu Miroslavu Jandorovi: pohádky pro děti a erotické videokazety (Oldřich Maděra)
 • Omluva Památkovému ústavu v Brně: vydali jste vynikající zákaz (Oldřich Maděra) Police a státní správa:
 • Úřad na ochranu osobních údajů šetří porušení zákona ze strany policie při udělování akreditací (Štěpán Kotrba) Hranice demokracie?
 • Je demokracie opravdu bezzubá proti neonacionalismu? (Štěpán Kotrba) Recenze dnešní pražské filmové premiéry:
 • Sametová kocovina: Nový film o pohnuté historii české kinematografie - a společnosti - od sedmdesátých let (Jan Čulík) Dopis od místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání:
 • Zdena Hůlová: Proč nemám ráda Tomáše Pecinu Vandalský vpád amatérů a demokracie:
 • Bohumil Doležal: "Drzý grafomane!" (Martin Stín)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Omluva Památkovému ústavu v Brně: vydali jste vynikající zákaz

  Oldřich Maděra

  Vážený Památkový ústave v Brně,

  omlouvám se Ti za některé nepředložené výroky v mém článku (http://www.britskelisty.cz/0010/20001026h.html#07) v Britských listech. Opravdu jsi nikdy neodeslal žádné kladné stanovisko na stavbu hypermarketu v památkové zóně Slavkovské bojiště (http://blisty.internet.cz/0010/20001024g.html#06).

  Všechny hlavní památky Slavkovského bojiště jsi vždy zodpovědně hájil a to tak pečlivě, že Ti před tvými okny zbořili jednu z nejhodnotnějších památek v samém středu města Brna - Velký Špalíček. I když tato památka ležela pouhých 100 metrů od tvých ctěných vrat, dnes je na jejím místě pěkný obchod s textilem a staví se zde ještě pěknější hotel.

  Omlouvám se Ti za pokus o narušení nejdůležitější a vlastně jediné původní historické památky Stará pošta na Slavkovském bojišti, která je dnes v soukromém vlastnictví (http://www.austerlitz1805.cz/). Chápu, že ty železobetonové podzemní garáže v jejím těsném sousedství a několik luxusních apartmánů nad nimi bylo opravdu nezbytně nutné povolit. Na rozdíl od toho by moje větrná elektrárna, která by ostatně ani z prosperující restaurace nebyla vidět, ušetřila pouhých dvě stě tun hnědého uhlí.

  Než uvedu plné znění Tvého vyjádření, dovol abych uvedl seznam hodnotných krajinných prvků uvnitř chráněné památkové zóny, které zejména tvoří přirozený krajinný ráz okolí památky Stará pošta" směrem k plánovanému místu stavby větrné elektrárny, která by mohla narušit dosud zachovaný charakteristický táz krajiny.

 • dvouproudá státní silnice Brno-Vyškov
 • areál firmy vykupující dřevěné palety s nevzhlednými plechovými boudami a desetimetrovými hromadami palet
 • dvacetimetrový stožár pro mobilní telefony
 • bývalá betonárka pro stavbu dálnice s desetimetrovými nevzhlednými věžemi a hromadami štěrku
 • čtyřproudá dálnice Brno-Olomouc
 • dálniční mimoúrovňové křížení silnice směrem na Slavkov se čtyřmi sjezdy a nájezdy
 • černá skládka u jednoho ze čtyř nájezdů na dálnici
 • náletové křoviny a stromy v rozsáhlém neudržovaném okolí křižovatky dálnice se silnicí na Slavkov
 • desetimetrová, v noci osvětlená, reklamní plechová orlice cca 1 km západně po dálnici a další obdobné reklamy
 • železniční vlečka z cementárny Mokrá vedoucí po železobetonovém mostě ve výšce 10 metrů nad středem obce Holubice, která dále protíná pozemek pro stavbu elektrárny a dělí ho na dvě části
 • železniční trať Brno-Veselí nad Moravou s podjezdem pro silnici v dolní části obce Holubice
 • stavba areálu dřevozpracující firmy s desetimetrovými halami a dalšími výrobními objekty na vrcholku kopce nad obcí Holubice

  Zde již uvádím opis tvého vyjádření v plném znění:

  Památkový ústav v Brně Radnická 2, 601 54 Brno

  č.j. 11975 - OPP 6970/2000 Okresní úřad
  referát kultury
  Nádražní 7
  V y š k o v

  V Brně dne 23. října 2000

  Vyjádření podle ust. § 14 odst. 6, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů

  Věc: Holubice, okr. Vyškov, výstavba větrné elektrárny - MAWT 5

  K Vašemu požadavku ze dne 11.10.2000 a požadavku firmy MADĚRA s.r.o. ze dne 26.9.2000 podáváme toto vyjádření:

  Záměr výstavby větrné elektrárny na katastrálním území obce Holubice, na parcele č. 165, která je součástí památkové zóny bojiště bitvy u Slavkova, je z hlediska zájmů státní památkové péče

  n e p ř í p u s t n ý

  a to z těchto důvodů:

  Uvažovaná parcela se nachází v památkové zóně bojiště bitvy u Slavkova, která byla vyhlášena MK ČR 10.9.1992 na základě významu daného území pro historickou osobitost místa, historické vazby sídel, krajiny, terénních útvarů a krajinný obraz daného území.

  Památková zóna krajinného typu je charakteristická mírně zvlněným terénem. Z  krajinářského i památkového hlediska umístění větrné elektrárny by pohledově negativně ovlivnilo památkovou zónu slavkovského bojiště a narušilo přirozený krajinný ráz (viz vyhláška č.137 / 1998 Sb., §60).

  Výstavba větrné elektrárny by znamenala závažný zásah do historického a obecně vžitého panoramatu bojiště bitvy u Slavkova. Dosud zachovaný charakteristický ráz krajiny nelze narušit netradiční, byť ekologickou výstavbou.

  Investorovi doporučujeme upustit od záměru výstavby větrné elektrárny v památkově chráněném území zóny bojiště bitvy u Slavkova. Navrhovaná větrná elektrárna i při své relativní subtilnosti naruší dálkové pohledy a výhledově hrozí její následné využití - nosič vysílacích zařízení, reklam apod.

  Na území jižní Moravy je jistě mnoho vhodnějších míst, kde umístěním větrné elektrárny nedojde k újmě na krajinném rázu historické zóny. Jsme přesvědčeni, že větrné elektrárny si jako obnovitelný zdroj energie najdou i v naší zemi své místo, ovšem výhradně v průmyslových zónách, kde mohou dotvořit charakter území a být tak estetickým přínosem, nikoliv však v v plošně chráněném území.

  P o u č e n í

  Toto vyjádření je podkladem pro vydání závazného stanoviska výkonného orgánu státní památkové péče - referátu kultury OkÚ ve Vyškově

  PhDr. Ing. Miloslav Housovský
  vedoucí odboru památkové péče

  Na vědomí: MADĚRA, s.r.o., Hálkova 47, 614 00

  Vyřizuje: Ing. arch. Jana Firbasová
  Ing. Dagmar Fetterová
  Ing. arch. Petra Peterková • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|