čtvrtek 8. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Ředitel České televize se nepodrobí kritickému zkoumání v rozhovoru s Britskými listy:
 • Jaroslava Sedláčková, ČT: "V seznamu periodik, jimž poskytneme možnost rozhovoru s panem generálním ředitelem, Britské listy nebudou" Češi a Romové:
 • Kde začíná a kde končí pragmatismus J. Pospíšila? (Kateřina Bánomová) Čeští Romové v Británii:
 • Vystěhovalci z Čech na cestě nikam (Guardian)
 • O rasismu: nálepkování v množství větším než malém (Václav Pinkava) Restituce:
 • Dosud neuplatněné nároky restituentů jsou ohroženy vydržením (Jaroslav Štemberk) ČT, Události 6.6. 2000:
 • Opočenská sbírka obrazů: právně i formálně nezvládnutá reportáž (Tomáš Pecina) Česká televize:
 • Volání po veřejném zasedání Rady ČT je politicky účelové (Petr Bradáč)
 • České mediální legislativě chybí jiskra svobody (Petr Bradáč)
 • Mediální zákon: Vzepřel se Petr Pleva ODS? (Petr Lewit) Alzheimerova choroba:
 • Velká Británie: Chtěl ukončit utrpení své ženy. Dostal se proto v 84 letech před soud (Guardian) České zdravotnictví:
 • Občané v ČR platí za zdravotní péči více než dost (Vladimíra Bošková) Reakce
 • Češi a Romové - měl bych být šokován? (Jiří Doskočil, Nové Mexiko)
 • Ad Jaroslav Teplý šíří bludy o genetice (Jaroslav Teplý)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dosud neuplatněné nároky restituentů jsou ohroženy vydržením

  Jaroslav Štemberk

  k upozornění p. Jana Sammera v BL 2.6.2000:

  Osoby, které se chtějí domoci fyzického vrácení domů zabavených komunistickým režimem z důvodu emigrace vlastníka, je nutno upozornit na institut vydržení podle § 134 Občanského zákoníku ČR.:

  (1) Oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, má-li ji nepřetržitě v držbě ... po dobu deseti let, jde-li o nemovitost.

  (3) Do doby podle odstavce 1 se započte i doba, po kterou měl věc v oprávněné držbě právní předchůdce.

  Podle § 130 odst. 1 věta 2. Obč. zákoníku:

  V pochybnostech se má za to, že držba je oprávněná.

  Vydržecí doba podle českého práva je tedy poměrně krátká a původním vlastníkům domů (ev. jejich dědicům) hrozí, že se nedomohou fyzického vrácení kvůli vydržení nemovitosti novým nabyvatelem.

  Obce držbu nabyly dnem účinnosti zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, tedy ode dne 24.5.1991, běží držitelům desetiletá vydržecí doba. Žalobě na vydání věci nebo určení vlastnictví, která bude podána po uplynutí vydržecí doby a opírá se o protiprávní odnětí vlastnictví státem, nebude soud moci vyhovět, pokud se držitel dovolá vydržení a nebude mu prokázáno, že již dříve věděl o neoprávněnosti nabytí věci.

  Za oprávněnou držbu se považuje stav, kdy subjektu, který věc drží (tj. nakládá s věcí jako s vlastní), svědčí nabývací titul (smlouva nebo jiná právní skutečnost, např. obci ustanovení § 3 odst. 1 zák. č. 172/1991 Sb.) a není mu známo, že tento nabývací titul je neplatný.

  Obecné upozornění v tisku, že obce prodávají některé neprávem zabavené nemovitosti, podle mého názoru nemá dostatečnou právní relevanci, aby na jeho základě bylo možno dovozovat nedostatek dobré víry držitele a tedy neoprávněnost držby. Pokud se tedy někdo chce úspěšně domoci fyzického vrácení komunistickým režimem zabaveného domu, je třeba, aby urychleně současného držitele (zjistit si v příslušném katastru nemovitostí, zda je jím obec nebo už další nabyvatel) výslovně upozornil (doporučeným dopisem s přiloženými kopiemi dokladů prokazujících: vlastnictví nemovitosti před protiprávním zabavením, protiprávnost zabavení a nejde-li o původního vlastníka též dědickou posloupnost) na to, že drží neprávem zabavenou nemovitost, a tedy není držitelem oprávněným. Je-li držitelem obec, je třeba jí vyzvat, aby nemovitost neprivatizovala, neboť jí pravděpodobně vznikne povinnost jí vydat a je-li držitelem nový nabyvatel, měli by být vyzváni držitel i obec k odstoupení od kupní smlouvy s tím, že obec prodala nemovitost neoprávněně, neboť může být uplatněn restituční nárok a s takovýmito nemovitostmi obec nemůže volně disponovat, ale je povinna je vydat tomu, kdo prokáže oprávněnost restitučního nároku a řádně jej uplatní (viz judikatura soudů k - zákonodárci poněkud nešťastně formulovanému - ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 172/1991 Sb.).

  Jaroslav Štemberk  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|