čtvrtek 8. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Ředitel České televize se nepodrobí kritickému zkoumání v rozhovoru s Britskými listy:
 • Jaroslava Sedláčková, ČT: "V seznamu periodik, jimž poskytneme možnost rozhovoru s panem generálním ředitelem, Britské listy nebudou" Češi a Romové:
 • Kde začíná a kde končí pragmatismus J. Pospíšila? (Kateřina Bánomová) Čeští Romové v Británii:
 • Vystěhovalci z Čech na cestě nikam (Guardian)
 • O rasismu: nálepkování v množství větším než malém (Václav Pinkava) Restituce:
 • Dosud neuplatněné nároky restituentů jsou ohroženy vydržením (Jaroslav Štemberk) ČT, Události 6.6. 2000:
 • Opočenská sbírka obrazů: právně i formálně nezvládnutá reportáž (Tomáš Pecina) Česká televize:
 • Volání po veřejném zasedání Rady ČT je politicky účelové (Petr Bradáč)
 • České mediální legislativě chybí jiskra svobody (Petr Bradáč)
 • Mediální zákon: Vzepřel se Petr Pleva ODS? (Petr Lewit) Alzheimerova choroba:
 • Velká Británie: Chtěl ukončit utrpení své ženy. Dostal se proto v 84 letech před soud (Guardian) České zdravotnictví:
 • Občané v ČR platí za zdravotní péči více než dost (Vladimíra Bošková) Reakce
 • Češi a Romové - měl bych být šokován? (Jiří Doskočil, Nové Mexiko)
 • Ad Jaroslav Teplý šíří bludy o genetice (Jaroslav Teplý)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Češi a Romové - měl bych být šokován?

  Jiří Doskočil, Nové Mexiko

  Když jsem dočetl článek Jana Čulíka v CER (The Czechs and the Romanies: a deep trauma), měl jsem dojem, že bych měl být šokován. Ale nebyl jsem šokován a ani jsem nebyl překvapen. Byl to, konec konců, jen jeden z dalších příkladů neschopnosti anebo možná neochoty české společnosti zabývat se složitými otázkami, které ji rozdírají. To, že všichni stoupenci názorů pana Pospíšila pocházeli z České republiky a většina z těch, kdo ho kritizovali, napsali ze zahraničí, je asi významná. Je snad možné, že ti z nás, kteří píší ze zahraničí, prostě situaci v ČR nerozumějí, anebo je to tím, že jsme se naučili jak žít v mnohokulturní, heterogenní společnosti, která s týmiž otázkami zápolí už po určitou dobu? Měli bychom snad charakterizovat pana Pospíšila jako "komunistickou svini", protože podle jeho logiky jsou všichni Češi zatracení vrazi - členové komunistické strany? To by bylo asi dost pošetilé, že.

  Ano, mě taky okradli romští kluci, když mi bylo deset let. Ukradli mi padesát haléřů. Ale taky mi byla odebrána svoboda, lidská důstojnost a pár měsíců mého života, a to rasově zcela čistými českými chlapci v zelených uniformách.. Co myslíte, že bylo horší, pane Pospíšile? Měl bych vás za to pohnat k odpovědnosti? Konec konců, tomu se říká kolektivní vina.

  Nesnášenlivost většinové společnosti vůči "jiným" není nic nového. Historie je plná příkladů, ať to byli germánské kmeny v římském impériu, pohanští věřící v  katolické Evropě, skoro všechny domorodé kultury, s nimiž přišli do styku evropští (nebo jiní etničtí) kolonizátoři, neněmecké národy v Třetí říši, a tak dále. Argumentace, podkládající tuto nenávist, je už dlouho pozoruhodně stejná. Stejné jsou i důsledky: smrt a ničení. Cožpak jsme se z historie nepoučili o ničem?

  Pan Pospíšil radí Romům velmi podobně tak, jak domorodým lidem v severní Americe radila americká vláda ještě tak před sto lety. Asimilujte se, přizpůsobte se nám a my vás možná začneme považovat za lidi. No, ono bylo dokázáno už před značnou dobou, že tyto rady nebyly v nejlepším zájmu domorodých národů Ameriky a vzhledem k nynějšímu stavu české společnosti do asi ani není v nejlepším zájmu Romů v dnešní ČR.

  Pan Pospíšil se nedomnívá, že by byl nynější politický a morální marasmus v České republice relevantní. Má právo na svůj názor, Česká republika je (???) svobodná země.

  Mimochodem, odkdy je slovo ODPOVĚDNOST součástí slovníku nové postkomunistické reality v té části Evropy, kterou milujeme?

  Jiří Doskočil


  After finishing Jan Culik's article (The Czechs and the Romanies: a deep trauma)I thought I should be shocked. But I was not, and neither was I surprised. It was, after all, just another example of Czech society's inability, or perhaps unwillingness, to address some troublesome issues that are tearing it apart. The fact that all supporters of Mr. Pospisil's views were from the Czech Republic and majority of those who criticized him wrote from abroad should raise a flag. Is it possible that those of us writing from abroad simply don't understand, or can it be that we had to learn how to live in a multicultural, heterogenous society that has been struggling with same issues for a while? Should we call Mr. Pospisil a communist swine since, according to his logic, all Czechs are bloody communist party card-carrying butchers? That would be silly, wouldn't it.

  Yes, I too was robbed by a few Romano kids when I was 10 years old. They took 50h from me. But I was also stripped of my freedom, dignity and a few months of my life by the pure-bread Czech boys in green uniforms. What do you think was worse, Mr. Pospisil? Should I hold you responsible for that? They call it collective guilt, after all.

  Mainstream society's intolerance to "the others" is nothing new. History is full of examples, be it germanic tribes in Roman empire, pagan worshipers in catholicized Europe, just about any indigenous culture encountered by the European (or any other ethnic) colonizers, non-germanic peoples of Europe in Third Reich, you name it. The rasoning behind the hatred has been amaizingly consistent. So were the results- death and destruction. Have we not learned anything from history?

  Mr. Pospisil's advice to the Romano people is pretty much the same as that given to the indigenous peoples of the North Amarica by the U.S. government some hundered years ago. Assimilate, just become like us and we may consider you human beings. Well, it has been been proven quite some time ago that this advice was not in the best interest of the native peoples of America and, given the current state of Czech society, it does not seem to be in the best interests of the Romano pople in Czech republic today.

  Mr. Pospisil does not believe that current political and moral decay in the Czech republic is relevant. He is entitled to his view, his is (???) a free country. By the way, since when is the word RESPONSIBILITY a part of vocabulary in the new brave post-communist reality in that part of Europe that we love.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|