čtvrtek 26. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Zpráva Českého helsinského výboru o chování české policie při antiglobalizačních demonstracích:
 • Je jasné, že k brutalitě docházelo, nyní je třeba zjistit v jakém rozsahu Jaromíru Štětinovi a Petře Procházkové:
 • Smí nezávislý novinář přijmout státní vyznamenání? (Guardian) České panoptikum: Jak to bylo se správním řízením o majiteli TV Prima:
 • Hoří, má panenko aneb Mediální rada v akci (ze zápisu schůze mediální komise PSP ČR) Radě pro rozhlasové a televizní vysílání:
 • Veřejnost má právo vědět, kdo vlastní soukromé rozhlasové a televizní stanice (Tomáš Pecina) Jak vládne pan Miroslav Jandora na jižní Moravě:
 • Ochranou památek k podnikatelským ziskům? (Oldřich Maděra) Česká politika:
 • Totalitní prvky v dnešní české politice (Martin Stín) Školy:
 • Jak a kde vychovávat nadané děti (Eva Vondráková) Bydlení:
 • Vládní řešení pro sanaci paneláků je nedostatečné (František Roček) Výzva:
 • Hlasujme ve volbách do krajských zastupitelstev jen pro kandidáty, kteří přislíbí, že se nechají voliči kontrolovat (Občanské sdružení Region 2000)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak to bylo se správním řízení o majiteli TV Prima

  Hoří, má panenko aneb Mediální rada v akci

  (výňatek ze zápisu z 10. schůze mediální komise poslanecké sněmovny, konané 7. 9. 2000)

  3. Různé

  [...]

  Dále předseda SKSP Ivan Langer informoval o dopisu, který napsal Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci zahájení správního řízení s televizí Prima, dosud však nedostal odpověď.

  Místopředsedkyně RRTV Zdena Hůlová k tomu řekla, že Rada se mezitím rozhodla pro jiný postup než správní řízení.

  Místopředsedkyně SKSP Petra Buzková vyslovila pochybnost, zda předseda komise sám bez konzultace se členy komise je oprávněn radě takový dopis poslat.

  Předseda SKSP Ivan Langer namítl, že šlo o dopis se žádostí o informaci. Takový dopis je oprávněn poslat jakýkoliv člen komise, člen sněmovny i Senátu. Nejde o žádné vybočení z pravomocí. Uvedl, že podstata jeho dopisu byla postavena na tom, že jeden z členů Rady veřejně pro média odůvodňoval postup Rady ve věci zahájení správního řízení tím, že Rada vyzvala vlastníky televize Prima k tomu, aby doložili svoji vlastnickou strukturu. Oni na tuto výzvu nereflektovali. Ukázalo, že na tuto výzvu reflektovat ani nemohli, protože ji významným administrativním pochybením na úřadu Rady ani neobdrželi a Rada přesto správní řízení zahájila. Z tohoto důvodu takovýto dopis poslal a požádal o informaci, jak to ve skutečnosti je.

  Místopředsedkyně SKSP Petra Buzková doporučila komisi, aby se rozhodla požádat předsedu, aby dostávala seznam pošty předsedy odeslané na hlavičkovém papíře a aby tato korespondence byla všem členům kdykoliv k nahlédnutí.

  Předseda SKSP Ivan Langer doporučil komisi vrátit se k meritu věci, jak to bylo s prohlášením, vystoupením, zahájením správního řízení a odesláním dopisu, na základě kterého potom Rada správní řízení zahájila.

  Slova se ujala místopředsedkyně RRTV Zdena Hůlová. Uvedla, že o odeslání dopisu bylo rozhodnuto na zasedání Rady v červnu. Dopis byl vypraven s určitým zpožděním vzhledem k velkému množství bodů na zasedání. S ohledem na aktuální vývoj situace se Rada rozhodla použít silnější nástroj a zahájit správní řízení vůči TV, aniž by čekala, jak provozovatel sám bude na tento dopis reagovat. Při zahájení správního řízení rozšířili rozsah požadovaných materiálů a důvodů, které si přáli zkoumat.

  Předseda SKSP Ivan Langer sdělil, že respektuje sdělený názor, ale upozornil, že hovořil o něčem jiném. Hovořil o tom, jakým způsobem mohla být a také byla narušena věrohodnost Rady, když podala veřejné prohlášení o tom, že podstatou zahájení správního řízení bylo nekomunikace ze strany vlastníků televize Prima, přičemž dopis a výzva ke komunikaci v té době ještě ležela na úřadu Rady. O tom, jestli Rada měla důvody na zahájení správního řízení, není komise kompetentní rozhodovat.

  Co se týče výroků dotčeného kolegy, uvedla místopředsedkyně RRTV Zdena Hůlová, že předseda komise bude informován písemně. Správní řízení probíhá.

  Poslanec Vladimír Mlynář měl dotaz, zdali došlo k pochybení. Další dotaz zněl, komu patří televize Prima.

  Slova se opět ujala místopředsedkyně RRTV Zdena Hůlová. Sdělila, že informace o průběhu jsou obsaženy v dopise. Správní řízení dosud probíhá. Proběhlo ústní jednání s provozovatelem. Studují další listiny a materiály. Další zasedání se koná 20. a tento bod bude opět zařazen. Další věci jsou zjišťovány. Nechali si vypracovat dvě právní expertízy k otázkám nepřevoditelnosti licence a změnám vlastnictví.

  Předseda SKSP Ivan Langer položil ještě otázku, zda je skutečností, že Rada zahájila správní řízení a poté zjistila, že dopis, na jehož základě toto správní řízení bylo zahájeno, ještě ležel na úřadu Rady. Pokud ano, jaká opatření Rada směrem k administrativě v tomto smyslu přijala, aby se něco podobného neopakovalo v budoucnosti.

  Místopředsedkyně RRTV Zdena Hůlová sdělila, že s administrativou úřadu celou záležitost projednali. Pokusili se přijmout opatření, aby veškerá korespondence nejen v této věci odcházela v kratších časových lhůtách. Sdělila, že absence odpovědi provozovatele nebyla důvodem pro zahájení správního řízení.

  Dále hovořil místopředseda RRTV Martin Muchka. Uvedl, že písemné vysvětlení Rady je zpracováno ve dvou alternativách. Upozornil, že komise obdrží formou jeho osobního dopisu faktografické zdůvodnění, o co šlo. Uvedl, že žádné prohlášení ČTK nedal. O důvodech zahájení správního řízení hovořil v Radiožurnálu, další prohlášení poskytl tisku tak, že Rada odsouhlasila jím stylizovanou tiskovou zprávu. Sdělil, že některé údaje, které by potřebovali, nemají k dispozici ani dnes.

  Poslanec Miloslav Kučera st. uvedl, že není třeba přikládat tak velký význam tomu, co se objeví občas na televizních obrazovkách a nevyvozoval by z toho žádné závěry.

  Poslanec Vojtěch Vymětal upozornil, že na Radě jsou korespondenční problémy a že je třeba je řešit.

  Poslanec Vladimír Mlynář uvedl, že byl potěšen, že Rada se začíná chovat jako správní orgán a je plně spokojen s odpovědí, že řízení bylo zahájeno bez ohledu na dopis. Měl dotaz, o čem je správní řízení.

  Na tuto otázku odpověděla místopředsedkyně RRTV Zdena Hůlová. Vysvětlila, že v rámci správního řízení se Rada snaží zjistit, jaké jsou vlastnické struktury v TV Premiéra. Jde o to, jestli Rada může jít tak daleko nebo ne. Snaží se zjistit, zda nedochází k propojení s jinými vlastnickými strukturami jiných médií, komu patří televizní stanice, kdo ji ovládá a kontroluje, bude-li to zjistitelné.

  Dále hovořila vedoucí Úřadu RRTV Helena Havlíková. Uvedla, že o dopise rozhodla Rada na konci června a nestanovila termín, v jakém má být odeslán. Byl psán v době, kdy nebylo zahájeno správní řízení. V dopise byla stanovena 15denní lhůta na odpověď pro provozovatele. Na zasedání Rada zvolila jiný postup, zahájila správní řízení. Domnívá se, že k pochybení úřadu v tomto smyslu nedošlo.

  Poslankyně Kateřina Dostálová podotkla, komise by se mohla zabývat také tím, že stejné problémy jsou i v Radě České televize, kde po několika měsících nejsou projednávány dopisy, které tam chodí.

  S tímto názorem nesouhlasila místopředsedkyně SKSP Petra Buzková. Uvedla, že komise tu není od toho, aby řešila problémy korespondence kteréhokoliv rady.

  Předseda SKSP Ivan Langer uvedl, že tento případ by měl vést k jisté zdrženlivosti ve výrocích a k větší pečlivosti při výkonu administrativy Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání. V okamžiku, kdy se rozhoduje o zahájení správního řízení s provozovatelem televizního vysílání takového významu jako je televize Prima, pozornost by měla být vyšší než je tomu v bagatelních případech. Tento bod by měl být výzvou k zamyšlení směrem k Radě.

  [...]  Poznámka TP: Mimořádná cena za herecký výkon ve vedlejší roli ovšem nemůže minout pana poslance V. Mlynáře: jeho poznámka, že "byl potěšen, že Rada se začíná chovat jako správní orgán a je plně spokojen s odpovědí, že řízení bylo zahájeno bez ohledu na dopis," by věru zasloužila zvěčnit do mramoru. Rozumět něčemu jako koza petrželi? Kdepak, výstižnější je "jako poslanec Mlynář správnímu právu"!  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|