čtvrtek 26. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Zpráva Českého helsinského výboru o chování české policie při antiglobalizačních demonstracích:
 • Je jasné, že k brutalitě docházelo, nyní je třeba zjistit v jakém rozsahu Jaromíru Štětinovi a Petře Procházkové:
 • Smí nezávislý novinář přijmout státní vyznamenání? (Guardian) České panoptikum: Jak to bylo se správním řízením o majiteli TV Prima:
 • Hoří, má panenko aneb Mediální rada v akci (ze zápisu schůze mediální komise PSP ČR) Radě pro rozhlasové a televizní vysílání:
 • Veřejnost má právo vědět, kdo vlastní soukromé rozhlasové a televizní stanice (Tomáš Pecina) Jak vládne pan Miroslav Jandora na jižní Moravě:
 • Ochranou památek k podnikatelským ziskům? (Oldřich Maděra) Česká politika:
 • Totalitní prvky v dnešní české politice (Martin Stín) Školy:
 • Jak a kde vychovávat nadané děti (Eva Vondráková) Bydlení:
 • Vládní řešení pro sanaci paneláků je nedostatečné (František Roček) Výzva:
 • Hlasujme ve volbách do krajských zastupitelstev jen pro kandidáty, kteří přislíbí, že se nechají voliči kontrolovat (Občanské sdružení Region 2000)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Výzva:

  Hlasujme v listopadu ve volbách do krajských zastupitelstev jen pro kandidáty, kteří přislíbí, že se nechají voliči kontrolovat

  Deklarace o volebních kapitulacích

  kandidátů na krajské zastupitele

  Občanské sdružení Region 2000

  Dne 12. listopadu 2000 budou v České republice zvolena první krajská zastupitelstva - nejvyšší reprezentace nově vznikajících samosprávných krajů.

  Krajská samospráva v naší zemi se teprve rodí. Od počátku příštího roku se stane součástí našeho veřejného života, podobně jako po r.1990 samospráva obecní a městská. Krajská samospráva znamená, že krajské územní společenství občanů řeší určité regionální záležitosti samostatně a relativně nezávisle na státu. Krajská samospráva jako princip není všemocná, ale z hlediska právního, sociologického, ekonomického, kulturního a v neposlední řadě i politického je mocná. Krajská samospráva však je a zůstane pouze nástrojem, kterým budou jedni více či méně zasahovat do životů jiných. A o tom, kdo tímto nástrojem povládne, se rozhodne právě v nadcházejících volbách.

  Každých voleb v každé zemi se účastní dvě skupiny lidí - první jsou voleni a druzí volí. Stává se přitom, že ta druhá skupina je ve volební kampani manipulována a různými prostředky vedena, aby svůj hlas "odevzdala" tomu, kdo nejvíce slibuje, povykuje a křičí. Co se děje s tímto hlasem, s projevem důvěry občanů jejich budoucí reprezentaci hned po volbách, je ve vztahu k voličům záležitostí zcela jinou: obvykle tichou a hlavně neveřejnou. Podle toho vypadá fungování zvoleného sboru - s odkazem na délku volebního období, stabilitu politické situace apod. je veřejností v zásadě prakticky neovlivnitelné. Zdá se tak, že posvátný institut voleb - posvátný proto, že jedině od něho se odvozuje respekt jedince vůči státu a státní moci - je formální procedurou: po jejím vykonání je jedinec degradován na  pouhý objekt dalšího rozhodování a je až do dalších voleb vyloučen z politického dění.

  Takový stav může být odůvodněn na úrovni celostátní, ale v měřítku krajském působí zhoubně: vždyť kraje jsou od toho, aby se v nich lidé starali sami o sebe a sami o sobě rozhodovali ! To je ten hlavní rozdíl mezi státem a samosprávou. Volební zákon pro volby do krajských zastupitelstev však uvedený rozdíl pomíjí: podávat kandidátní listiny mohou jen politické strany a hnutí. Vzhledem k současnému stranickopolitickému systému a dlouhodobé politické situaci v naší zemi a vzhledem k použitému volebnímu systému to znamená, že až na výjimky budou krajská zastupitelstva tvořit zástupci stávajících stran parlamentních. V České republice tedy vznikne 13 krajských parlamentů (Prahy jako kraje se tyto volby netýkají), které budou více či méně kopírovat situaci v parlamentu celostátním, a to se všemi jeho nezdary a nešvary.

  Tento jev se ale příčí samotnému duchu samosprávy: je-li celá politická strana řízena z jednoho centra, bude i hlasování jejích členů v jednotlivých krajských zastupitelstvech podléhat témuž místu. Pak ovšem zůstane samospráva jen na papíře - byť nazvaném "ústava republiky" - i když se to bude v Čechách, na Moravě a ve Slezsku krajskými hejtmany a krajskými zastupiteli jen hemžit.

  Tento jev dále bude - a to je mnohem závažnější - v rozporu se svobodou jednotlivce jako takovou. Jak už bylo naznačeno, politickou moc ve volbách dostane uzavřená skupina lidí, která - a to bez ohledu na stranickou příslušnost svých členů a na předvolební sliby - si bude touto mocí jista a která bude sledovat nejprve přirozený cíl každé moci: tuto moc udržet a rozšířit. A tomu je třeba předcházet a  účinně se bránit. A proto

  MY, OBČANÉ ČESKÉ REPUBLIKY,

  NA JEDNÉ STRANĚ S PŘÁNÍM TOHO, ABY SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH FORMOU VÝKONU KRAJSKÉ SAMOSPRÁVY BYLA SKUTEČNĚ SAMOSPRÁVNOU - SVOBODNOU A NEZÁVISLOU,

  NA DRUHÉ STRANĚ S PŘÁNÍM TOHO, ABY REPREZENTANTY TAKOVÉ KRAJSKÉ SAMOSPRÁVY BYLI PŘEDNĚ NEJLEPŠÍ ZÁSTUPCI DANÉHO ÚZEMNÍHO SPOLEČENSTVÍ, A AŽ POTOM ZÁSTUPCI JINÝCH SKUPIN A ZÁJMŮ,

  VŽDY PAK S POŽADAVKEM VEŘEJNÉ KONTROLY VEŘEJNÉ MOCI JAKO JEDNÉ Z PODSTAT DEMOKRACIE, V NÍŽ VEŘEJNÁ MOC NEPANUJE, ALE SLOUŽÍ,

  S ÚCTOU K  ZÁKONŮM ZEMĚ, S VÍROU VE SVOBODU A S VĚČNOU NADĚJÍ VE SPRAVEDLNOST A ŘÁD NA SVĚTĚ, PROHLAŠUJEME :

  V LISTOPADOVÝCH PRVNÍCH VOLBÁCH DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV V ČESKÉ REPUBLICE BUDEME PODPOROVAT TY, KTEŘÍ SVÝM PODPISEM PŘEDEM STVRDÍ NÁSLEDUJÍCÍ BODY - VOLEBNÍ KAPITULACE KANDIDÁTŮ NA KRAJSKÉ ZASTUPITELE .

  VOLEBNÍ KAPITULACE ZAHRNUJÍ:

  Garance krajské samosprávy a nezávislosti výkonu mandátu

 • Samospráva krajů - jedna z forem účasti občanů na správě věcí veřejných podle čl. 21 Listiny základních práv a svobod - je projevem lidské a občanské svobody jednotlivce i společenství, a jako takovou je třeba ji ctít a zachovávat.

 • Výkon mandátu krajského zastupitele a zejména hlasování v krajském zastupitelstvu je záležitostí svědomí, jména, cti a osobní zodpovědnosti zastupitele a nikoli záležitostí politického subjektu, za který do krajského zastupitelstva kandidoval.

  II. Garance dodržování zákonů nad jejich rámec

 • Imunita (právní nepostižitelnost) u krajských zastupitelů se bude vztahovat pouze na jejich hlasování v krajském zastupitelstvu.

 • Inkompatibilita (neslučitelnost funkcí) u krajských zastupitelů se bude vztahovat i na funkce poslance a senátora.

 • Krajský zastupitel bude při výkonu svého mandátu respektovat poslání Veřejného ochránce práv (ombudsmana) podle zákona č.349/1999 Sb.

 • Krajský zastupitel bude při výkonu svého mandátu respektovat zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

 • Na krajského zastupitele se bude přiměřeně vztahovat zákon o střetu zájmů č. 238/1992 Sb., a to až do přijetí zákona o střetu zájmů pro krajské zastupitele.

  III. Garance složení mandátu

  Krajský zastupitel odstoupí z funkce člena zastupitelstva kraje podle § 48 odst. 2) písm. c/ zákona o volbách do krajských zastupitelstev č. 130/2000 Sb, bude-li o to požádán 3/5 počtu oprávněných voličů daného kraje. Žádost musí mít formu petice podle zákona o právu petičním č. 85/1990 Sb.; krajský zastupitel odstoupí ve lhůtě 30 dnů od doručení petice a petičních archů petičním výborem krajskému zastupitelstvu.

  BEZ DŮVĚRY OBČANŮ V  KRAJSKÁ ZASTUPITELSTVA A BEZ JEJICH ZÁJMU O

  KRAJE NEBUDE ROZVOJE KRAJŮ .

  BEZ ROZVOJE KRAJŮ NEBUDE ROZVOJE ZEMĚ .

  AŤ ŽIJE KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA !!! SAMOSPRÁVY KRAJŮ LIDEM !!!


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|