čtvrtek 23. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Využijme internet:
 • Pošlete prosím - i anonymně - údaje o členech bývalé nomenklatury KSČ, kteří dnes podnikají (Václav Žák) Prezident Havel dělá soukromým podnikům reklamu:
 • Špatný příklad (Ivan Hoffman) Hrozba monopolu v Americe:
 • Firma Microsoft "bude muset být rozčleněna na kusy", požaduje americká vláda Stížnost L Pavliče na Českou poštu a odpověď jejího tiskového mluvčího - reakce:
 • Ublížená dušička (Česká pošta) (Ladislav Pavlič)
 • Česká pošta promluvila (Petr Jánský)
 • Dva poplatky České pošty (Mirek Vachek)
 • Mluvčímu České pošty: Ovládejte svou aroganci anebo opusťte ihned svou funkci (Drago Sukalovský)
 • Arogance mluvčího České pošty (Petr Novák)
 • Typické jednání českého úředníka (Jindřich Pařík)
 • Musím hájit dobré jméno České pošty (Ladislav Vančura, mluvčí České pošty)
 • Přátelská pomoc panu tiskovému mluvčímu České pošty I. (a jiným úředníkům) - Rozbor textu (Jindřich Pařík)
 • Přátelská pomoc panu tiskovému mluvčímu České pošty II. (a jiným úředníkům) - Vzor odpovědi (Jindřich Pařík) Televize Nova:
 • Společnost CET 21: Jak je to s navyšováním jejího kapitálu? (Jan Lipšanský, Petr Novotný) Reakce:
 • Vliv estébáků v České republice (Dalibor Žůrek)
 • Estébácké spiknutí? (Ludvík Vavřina) Korespondence:
 • Výzva sochařů: otevřte archívy Státní bezpečnosti - a odpověď Václava Grulicha (Petr Hladký)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Výzva sochařů: otevřte archívy Státní bezpečnosti - a odpověď Václava Grulicha

  Petr Hladký

  Vážená redakce,

  dovoluji si Vám zaslat reakci na mezinárodní výzvu sochařů a malířů vládě ČR. Výzvu podepsalo na tisíc lidí z celého světa. Se srdečným pozdravem

  Petr Hladký

  Galerie"H"

  Vejprty


  Ministr vnitra ČR

  PhDr. Václav Grulich

  V Praze dne 10.září 1999

  Č.j. ASU-735/99

  Vážený pane Hladký

  Se zájmem jsem se seznámil s"Výzvou vládě České republiky od mezinárodní umělecké obce sochařů a malířů," týkající se problematikou bývalé Státní bezpečnosti, resp. Odtajnění seznamů jejich spolupracpvníků, která mi byla panem předsedou vlády postoupena k vyřízení.

  Přesto, že vysoce oceňuji její smysl, který chápu jako určitý příspěvek k budování občanské společnosti v podmínkách naší mladé demokracie, musím Vás zároveň i upozornit na některé dílčí nepřesnosti a obecně vžité omyly, které obsahuje.

  Předně neexistuje žádný "seznam spolupracovníků bývalé StB," tento nebyl veden ani před rokem 1989. PO tomto roce byla sice z iniciativy Komise Federálního shromáždění pro vyšetřování událostí 17. Listopadu zpracována ze zachovalých registračních protokolů databáze obsahující některé tyto údaje, ale o uceleném seznamu nelze hovořit. Rovněž neexistuje ani seznam příslušníků SNB zařazených ve složkách StB a je diskutabilní možnost jeho sestavení, resp. jeho úplnosti.

  Spolupracovníci StB nebyli z titulu spolupráce v pracovním poměru k FMV ani ke státu a nepobírali tudíž ani mzdu. Za svoji činnosti kromě určitého zvýhodňování mohli dostávat finanční odměny, které byly až na výjimky spíše symbolické.

  Zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupňování svazků bývalé StB, umožňuje občanům seznámit se se svými svazky, které na ně vedla StB v podstatě s jediným omezením spočívajícím ve znečitelňování osobních údajů třetích osob. Žadatelům jsou za poplatek poskytovány kopie těchto spisů ,a pokud je to technicky možné jsou jim i rozkrývána krycí jména agentů uvedených v těchto spisech. Pro osvětlení dodávám, že ani v rámci tzv. Gauckova úřadu není přístup k materiálům východoněmecké Stasi absolutní, oproti naší úpravě se zejména liší tím, že přístup k materiálům mají i badatelé a novináři, kteří však na sebe v případě jejich zveřejnění přebírají veškerou odpovědnost z hlediska ochrany osobnosti.

  Pokud se ve výzvě hovoří o absenci"morálního odsouzení", je nutno v této souvislosti připomenout i zákon č. 198/1993 Sb. O protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu, který se, i když ne zcela úspěšně, pokusil s touto problematikou vyrovnat.

  Za stěžejní pak lze považovat, že materiály StB již nejsou utajované, jak je uvedeno ve výzvě, jejich stupeň utajení jsem až na nepatrné výjimky týkající se cizích zastupitelských úřadů zrušil svým pokynem č.6/1999 dnem 1.4.1999. To však neznamená, že se s nimi může být libovolně nakládáno, neboť mimo jiné obsahují osobní údaje, na které se vztahuje ochrana vyplývající z řady právních předpisů, včetně listiny základních práv a svobod, které se rovněž ve výzvě odvoláváte. Ochrana osobnosti, resp. Osobních údajů, je dále zakotvena zejména v občanském zákoníku, trestním zákonu a do určité míry i v tzv. lustračním zákonu a v již výše uvedeném zákonu o zpřístupňování svazků bývalé StB.

  Z legislativního rozboru uvedených norem vyplývá, že realizace širšího zpřístupnění svazků StB, resp. Zveřejnění některých údajů koliduje se stávající právní úpravou, a proto nemůže být požadavek uvedený ve výzvě Ministerstvem vnitra v současné době akceptován.

  Vzhledem k této skutečnosti a mému přesvědčení o nedostatečném vyrovnání s minulostí, jsem dal příslušným pracovištím ministerstva pokyn, aby posoudila možnost zpracování návrhu zákona, který by předmětnou problematiku postihl komplexněji a byl určitou tečkou za touto etapou naší histotrie. A to jak legislativně, tak z hlediska technické proveditelnosti Již nyní však lze předpokládat, že vytvoření a zejména prosazení této právní normy, která bude mít dopad do citlivé oblasti občanských práv, bude značně náročná a to i z časového hlediska. Proto Vás z uvedených důvodů žádám o porozumění a trpělivost a ujišťuji Vás, že o výsledcích práce svých odborníků Vás budu informovat.

  S pozdravem

  V. Grulich


  Vážený pan

  Ministr vnitra ČR

  PhDr.Václav Grulich Vejprty dne 21.září 1999

  ODPOVĚĎ:

  Vážený pane ministře,

  Srdečně Vás zdravím a velmi Vám děkuji za Vaší odpověď i názor na Výzvu mezinárodní obce sochařů a malířů, kterou jsme zaslali prostřednictvím pana ministra kultury ČR, Pavla Dostála k rukám pana premiera a vládě ČR.

  Dovoluji si zareagovat na Vaší odpověď.

  Ve výzvě totiž nejde o naprosté zveřejnění všech údajů. Jde tam o podstatné rozšíření přístupu k úplným informacím z registru, které by vedlo k zajištění vyšší veřejné kontroly. Informace získané z registru zároveň ale musejí být použitelné jako důkazní materiál pro případ možných soudních sporů.

  Lze tak bez obav v podstatě zkopírovat postup známý a již odzkoušený v bývalé NDR, kde zajištění přístupu badatelů a novinářů k těmto informacím tuto problematiku dostatečně řeší. Badatel může být přeci kdokoliv.

  Tím, že je na vůli každého, jak se získanými informacemi naloží, se zároveň stát vyhnul přímé odpovědnosti v případných sporech na ochranu osobnosti s potrefenými. Zároveň ale dal badatelům do ruky oficiální informace, kterými mohou v těchto sporech svá tvrzení dokládat.

  Implantaci tohoto jednoduchého opatření do tuzemské legislativy bránil v minulosti zřejmě pouze nedostatek dobré vůle příslušných tehdy pravicových ministrů. Vzhledem k nedávným prohlášením představitelů jednotlivých parlamentních stran s výjimkou KSČM o podpoře případných změn vedoucích k širšímu zpřístupnění svazků StB ale věřím, že tento problém již není pro zapracování takové právní úpravy překážkou.

  Pouze připomínám, že pro toto zapracování rozšířeného přístupu ke svazkům StB není zřejmě třeba žádných složitých úprav ani ve stávajících zákonech ani v Ústavě. Prostě se okruh osob oprávněných do svazků nahlédnout rozšíří o ony badatele a novináře a získaným materiálům se dá váha důkazu pro případné následné soudní spory. Stát by se v tomto případě do přímých sporů na ochranu osobnosti kvůli možným zveřejněním citlivých informací o některých osobách neměl dostat.

  Proto Vás, pane ministře, zdvořile žádám o upřesnění, jaké kroky pracovníci Vašeho ministerstva v této věci konkrétně připravují a v jakém časovém harmonogramu mají jednotlivé kroky provést.

  Zároveň Vám posílám seznam Správ StB, v kterém zcela jistě pracovali lidé proti občanům nejen tehdejšího Československa a zcela určitě dostávali slušný plat z peněz daňových poplatníků. Výzva mezinárodní obce sochařů a malířů žádá o zveřejnění právě i těchto pracovníků jakož i spolupracovníků StB. Vy, jako ministr vnitra ČR, máte jistě mnohem větší vědomosti o celé této organizaci, která nebyla organizací soukromou nýbrž státní pod vedením KSČ, potažmo KGB.

  Původní organizace Státní bezpečnosti, zavedená v roce 1952 sovětskými poradci podle vzoru KGB, a s malými obměnami v roce 1962, 1968, až do roku 1989, byla následující:

  a.. Správa ministerstva vnitra (zahraniční politická rozvědka- špionáž ve všech zemí světa s vyjímkou socialistického tábora. Speciální akce-vraždy, teror, sabotáže, dezinformace, vyvolávala nepokoje, demonstrace, výroba duplicitních osob)

  b.. Správa Státní bezpečnosti (kontrarozvědka-pracující proti cizincům tzn.obchodníci, turisté,studenti, novináři, experti-vydírání atd.)

  c.. Správa Státní bezpečnosti (politická kontrarozvědka - politická policie-odpovědna za většinu zločinů spáchaných v padesátých letech. Rozpracovávala všechny politické, kulturní, vědecké, sportovní, a zájmové organizace a to včetně od roku 1918. Dále pokrývala všechny strany tzv. Národní fronty a to včetně např. České obce baráčníků,Svazu chovatelů domácího zvířectva apod.)

  d.. Správa Státní bezpečnosti (ekonomická kontrarozvědka- kontrola počínaje komunálním hospodářstvím a konče správou uranového průmyslu-Jáchymovské pracovní tábory, obranného průmyslu, lehkého spotřebního průmyslu, strojírenství, chemie atd.

  e.. Správa Státní bezpečnosti (dopravní kontrarozvědka všeho druhu v dopravním systému republiky včetně systému spojovacího)

  f.. Správa Státní bezpečnosti (vojenská kontrarozvědka-vojenská policie v československé armádě neexistovala)

  g.. Správa Státní bezpečnosti (sledovací správa - sledování, zatýkání, domovní prohlídky, i tzv " Rota R") h.. Správa Státní bezpečnosti (správa ochrany vládních a stranických činitelů, Hradu, budov ÚV KSČ, státní zámek Lány atd)

  i.. Správa Státní bezpečnosti (operativní technika - odposlechy telefonních linek, bytové odposlechy, tajné osobní prohlídky, i tzv. akce "ŽELEZO", pprováděla padělky, všeho druhu, fotomontáže, bakteriologický výzkum, zkoušky těchto zbraní na vězních, řízení tzv. Výzkumný ústav ministerstva vnitra kde byli odsouzení vědci, chemici, padělatelé, kasaři atd,)

  Zvláštní správa Státní bezpečnosti (šifrovaná správa-)

  a.. zvláštní odbor Státní bezpečnosti (evidenční odbor - rozpracované osoby, bývalé osoby živé a archivování svazků StB svého druhu -objektové, osobní, agenturní, vyšetřovací, karty "U" tj. seznamy exulantů atd.)

  2. zvláštní odbor Státní bezpečnosti) státobezpečnostní cenzura dopravovaných zásilek všeho druhu. Tento odbor byl v r.1960 zrušen jako samostatný a připojen k operativní technické správě StB. Byl znám jako pošta Praha 022 a 023.

  3. zvláštní odbor Státní bezpečnosti (rádio-kontrarozvědka-zaměřování a rušení vysílačů zahraničních agentur, monitorování, spravování systému rušiček atd.)

  Vážený pane ministře,

  Ještě jednou Vám děkuji za Váš čas a Vaší odpověď, kterou zašlu všem iniciátorů výzvy a to jak v ČR, tak i do zahraničí. Těším se na Vaší odpověď a jsem

  S veškerou úctou

  Petr Hladký

  Galerie"H"

  Vejprty

  ČR

  Tel.:+fax.: 00420398386659


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|