čtvrtek 6. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Ještě jednou Český rozhlas, Ozvěny plus:
 • Kateřina Dostálová: "To, co o mně vysílaly Ozvěny plus, jsem neřekla" Debata o hodnocení televizního zpravodajství:
 • Milanu Šmídovi: Prosíme, opravte nesprávná tvrzení (Libor Mihalka, InnoVatio)
 • Nemám (moc) co opravovat (Milan Šmíd) Přistěhovalectví, Romové a hysterická xenofobie v Británii:
 • Britský tisk: rozhořčení nad žadateli o asyl (Oliver Craske)
 • Není divu, že si Einstein zvolil k emigraci Spojené státy a ne Británii (Independent) Antimonopolní zákony jsou ku prospěchu tržního podnikání:
 • Wokna mají pro kapitalismus zavřeno (Guardian) Česká politika:
 • Gross (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Milanu Šmídovi: Prosíme, opravte nesprávná tvrzení

  Libor Mihalka, InnoVatio

  Vážený pane Šmíde,

  s velkým zájmem jsem si přečetl Váš text v Britských listech "Kdo by měl sedět v Radě ČT?" Je pravda, že kdo v současné době hovoří o obsazování míst v radách, o kvalitě programu televizí, o vedení České televize nebo o mediálních zákonech, je okamžitě obviněn z hájení politických a mocenských zájmů.

  Protože jste ve svém článku použil také odkaz na analýzu televizního zpravodajství zpracovanou naší organizací, nemohu než Vás upozornit na některé nepřenosti a poprosit vás o opravu mylných informací ve Vašem původním textu.

  Nejprve obecněji - analýzou televizního zpravodajství se v ČR zabýváme od roku 1996. Myšlenka kontinuální analýzy vznikla v souvislosti s potřebou chránit veřejnost, politiky i novináře před paušálními výroky typu "média jsou..." Snažíme se popsat, o čem a částečně také jakým způsobem jednotlivé zpravodajské relace informují své diváky.

  Nepracujeme v zájmu žádné politické ani komerční instituce.

  Nevím, na základě čeho soudíte, že je naše "analýza zpravodajství" zdeformována účelovým výběrem kritérií a dat. Také nevím, kde jste se s analýzou seznámil. V původním rozsahu má analýza téměř 200 stran (pravdpodobně bude celá k nahlédnutí v Praze na úřadu Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání), částečně je publikována ve zprávě Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 1999, částečně na našem serveru. S výsledky a s metodologií získávání dat byli seznámeni novináři, kteří přijali pozvání na tiskovou besedu na začátku měsíce března. Pro další využití byla data poskytnuta několika studentům a akademickým pracovníkům.

  Příspěvky na Nově, Primě a ČT jsou kódovány naprosto stejným způsobem. V první fázi zjišťujeme (vedle informací o formě, datu, pořadí v relaci) hlavní téma příspěvku v závislosti na převažujícím obsahu. Struktura témat obsahuje v současné době více než 480 jednotlivých aspektů, které sdružujeme do "KATEGORIÍ TÉMAT" podle příbuznosti. Kategorie se z velké části kryjí s náplní práce jednotlivých ministerstev. Kategorie "ZDRAVOTNICTVÍ" tak obsahuje například témata: "privatizace zdravotnických zařízení", "financování zdravotní péče", "hodnota bodu", "zdravotní pojišťovny", "práce ministerstva zdravotnictví"... Uvedená klasifikace umožňuje interpretovat výsledky jak na úrovni kategorií, tak na úrovni jednotlivých témat.

  Technika zpracování dat navíc umožňuje setřídit jednotlivá hlavní témata také do jiných kategorií témat podle jiných kritérií. Je možné vytvořit speciální kategorii STÁT, STÁTNÍ SPRÁVA a umístit do ní všechny informace o jednotlivých ministerstvech (zdravotnictví, vnitra...), stejně jako zprávy o činnosti vlády, parlamentu, BIS, policie, orgánů samosprávy atd. Z tohoto třídění vycházel autor zmiňovaného příspěvku v Lidových novinách.

  I když se budeme držet původního třídění témat, kopírujícího strukturu jednotlivých ministerstev, dojdeme k mnohem plastičtějším závěrům, než jaké je možné publikovat v jakémkoli denním tisku. Do kategorie "VNITŘNÍ BEZPEČNOST, KRIMINALITA" budou v takovém případě skutečně zahrnuty také informace o BIS, nebo o záležitostech ministerstva vnitra. Jestliže z analýzy vyplyne, že kategorie témat "BEZPEČNOST, KRIMINALITA" je na prvním místě jak na Nově, tak na ČT 1, musí bezodkladně následovat otázka po struktuře témat této kategorie. Z 865 příspěvků, které byly kódovány v ČT do kategorie "BEZPEČNOST, KRIMINALITA" jich o kriminálních činech bylo 167, o hospodářské kriminalitě 108, o práci a záležitostech policie 82, o zásazích proti distribuci drog 49, o rasisticky motivovaných činech 46, o kriminalitě cizinců na území ČR 45, o kriminalitě v řadách policie 33, o záležitostech BIS 32, o zneužití pravomoci veřejného činitele 30, o drogové problematice všeobecně 26, o nelegálních přechodech hranic 25, o záležitostech ministerstva vnitra 17, atd. V případě TV Nova byla struktura zpráv z kategorie "BEZPEČNOST, KRIMINALITA" následující: z 1644 příspěvků této kategorie se 809 týkalo jednotlivých kriminálních činů, 102 hospodářské kriminality, 95 kriminality cizinců na území ČR, 84 záležitostí policie, 60 kriminality v řadách policie, 45 BIS, 43 drogové problematiky všeobecně, 34 rasisticky motivovaných činů, 33 zásahů proti distribuci drog atd. Z tohoto detailního pohledu vyplývá jasně rozdíl ve struktuře zpráv, a to podle našeho názoru ve prospěch České televize.

  Faktem zůstává, že mezi jednotlivými tematizacemi vévodí domácímu zpravodajství "kriminální činy" se 167 analyzovanými příspěvky na ČT 1 a 809 analyzovanými příspěvky na TV Nova. Pro zajímavost na dalších místech se v případě ČT umístila tato témata: "ČSSD" (113), "informace o více politických stranách" (113), Romové (113), "společenské aktivity" (113), "hospodářská kriminalita" (108), "česká humanitární pomoc v zahraničí" (106) atd.

  V případě Novy po tématu "kriminální činy" bylo druhé téma "zajímaví lidé" (198) a dále pak "zdravotní stav, zdravověda" (133), "informace o více politických stranách" (123), "ČSSD" (121), "prezident, Hrad" (109), "hospodářská kriminalita" (102), "kriminalita cizinců na území ČR" (95) ATD.

  Způsobu třídění je v analýze věnována před každou sekcí detailní pozornost. Vaše tvrzení, že v analýze nebyl uveden fakt o způsobu třídení a zařazování jednotlivých témat do "Kategorií téma" je zavádějící a ověřitelně mylný. Prosíme proto o opravu.

  Rozdílné je řazení příspěvků v jednotlivých relacích. Mezi tzv. "otvíráky", tedy prvními nejdůležitějšími zprávami relace v případě Událostí dominuje kategorie témat "ZAHRANIČÍ BEZ VZTAHU K ČR" (105), následuje kategorie "STRANICKÉ ZÁLEŽITOSTI" (35), "STÁT, STÁTNÍ SPRÁVA" (29) atd. Na Nově dominuje kategorie "BEZPEČNOST, KRIMINALITA" (89), následují kategorie "NEHODY, NEŠTĚSTÍ, KURIOZITY" (45), "STÁT, STÁTNÍ SPRÁVA" (27), "SPOLEČNOST, LIDÉ" (19). Po tomto detailním pohledu nám nikdo nemůže podsouvat, že "apriori zastáváme tezi, že není příliš velký rozdíl mezi veřejnoprávním a komerčním zpravodajstvím."

  Pokud jde o Vaši poznámku k měřítkům grafů: Skutečně každý graf má své vlastní měřítko, osy jsou důsledně popsány, zpravidla v našich prezentacích není publikován více než jeden graf na jedné straně.

  Vaše tvrzení, že jsme svévolně vypustili kategorii témat "ZAHRANIČÍ BEZ VZTAHU K ČR" je prokazatelně mylné, protože v prezentaci výslovně prohlašujeme, že se jedná o analýzu domácích příspěvků, Pro zajímavost, podíl zahraničních příspěvků bez vztahu k ČR je 32 procent na ČT 1 (2965) a 27 procent na TV Nova (2599). Prosíme proto o opravu také tohoto výroku.

  V duchu novinářských pravidel Vás ještě jednou prosím o opravu mylných interpretací ve Vašem textu. Pro další inforamce jsem pochopitelně k dispozici.

  Libor Mihalka

  předseda občanského sdružení InnoVatio  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|