úterý 15. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Nekvalitní, aktivistická novinářská práce?
 • "Dokážu to?" Česká televize nespravedlivě zdiskreditovala náš projekt (Petr Vinš)
 • Otevřený dopis řediteli ČT: Proč hrubě zkreslila ČT naši práci? (Ivo Jupa)
 • Dopis redaktoru Ovečkovi
 • Rozbor pořadu Klekánice: Nepodloženými insinuacemi zničila ČT pověst dobrému projektu Reakce:
 • Jaromír Štětina demonstraci v Brně v roce 1996 neorganizoval, organizoval jsem ji já (Dušan Stuchlík, bývalý redaktor MFD)
 • Aktivismus Jana Čulíka: pořád kritizuje (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Proč hrubě zkreslila Česká televize naši práci?

  Otevřený dopis řediteli České televize

  Vážený pan generální ředitel
  Dušan Chmelíček
  Česká televize
  Kavčí hory
  140 70 Praha 4

  V Kladně dne 8. srpna 2000

  VĚC: STÍŽNOST, ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ A NÁPRAVU

  Vážený pane generální řediteli

  Dovolte mi, obrátit se na Vás se svými pochybnostmi, které jsem získal po shlédnutí pořadu Klekánice - reportáž "Dokážu to?" ze dne 26.7.2000.

  O čem ten pořad vlastně byl? Dovolím si hádat a současně se pokusím odpovědět si.

 • Mohlo jít o vyřizování osobních účtů lidí, kteří podložili neúplná a zkreslená fakta? Ne to jistě ne, to by na veřejnoprávní televizi rozhodně nemohlo být odvysíláno.

 • Mohlo jit o politickou hru, ve které byl projekt a stovky lidí v něm pracujících použito jako určitý nástroj. Nástroj, pomocí kterého si někteří politici ověřují stabilitu pozic jiných politiků? Ne to rozhodně také ne - to by přece redaktor, šéfredaktor i dramaturg veřejnoprávní televize musel být slepý a hluchý a nebo na celé věci zainteresovaný.

  Obě dvě tyto odpovědi si skutečně odmítám připustit - ostatně důkazem toho je, že píši Vám. V opačném případě bych byl povinen psát rovnou trestní oznámení.

  Potom - do třetice, už mne napadá jen tato odpověď:

 • Zřejmě skutečně šlo o pedagogický projekt "Dokážu to?".

  V tom mne utvrzuje i upoutávka, kterou ČT opakovaně vysílala a také text, kterým byla reportáž inzerována na oficiální webové stránce ČT. V případě, že tedy šlo skutečně o variantu č. 3 - o projekt - pak mi dovolte abych se Vám konečně svěřil se svými pochybnostmi a částečně Vás i požádal o radu. Začnu tím, že si dovolím reagovat na obsah upoutávek. Budu zcela konkrétní a v první fázi se budu zaobírat se jen meritorními věcmi.

  Upoutávka redaktora:

  "V našem školství utrácíme peníze i za bary a bowling. Netradiční vzdělávání učitelů sliboval projekt Dokážu to. Měl být o novém přístupu k žákům. Podporoval ho i ministr školství E. Zeman, přestože projekt sponzorovala velká tabáková firma. Nakonec se zjistilo, že se na školeních na faktury proplácely bary a bowling."

  Upoutávka na internetu:

  "Netradiční školení a nový přístup k žákům! To sliboval projekt, který podporoval i ministr školství Eduard Zeman. Kontrola však nakonec projekt musela zastavit. Proč řada školení, za která někdo bral peníze, vůbec neproběhla? A co se ve skutečnosti během projektu odehrávalo? Sledujte ve středu večer v Klekánici."

  Z formulace, že projekt "něco" sliboval, a že o "něčem" měl být, si každý člověk zdravým rozumem domyslí, že "to" nesplnil a že o "tom" nebyl. Uznávám, že se možná najde právník, který sáhodlouhým rozkladem dokáže, že je to naopak formulace pochvalná. Dovoluji si však přesto tvrdit a mohu věrohodně doložit, že:

 • Projekt netradiční vzdělávání nejen sliboval ale i dával a dává. K dnešnímu datu je proškoleno zhruba 1200 učitelů.

 • Projekt neměl být - projekt je o novém přístupu k žákům. Zcela koresponduje s novou vzdělávací koncepcí ČR a někteří z jejích tvůrců se na tvorbě a realizaci projektu přímo podíleli a podílejí. Projekt byl opakovaně mezinárodně prezentován a je považován za evropský standard a v současné době je propojován s obdobnými vzdělávacími projekty v rámci programů EU. Jeho tvůrci jsou zváni na mezinárodní semináře a prezentace.

 • Nevím, co se zjistilo "nakonec". Faktem je, že již od začátku se veškeré platby konzultovaly s financující stranou. Pokud byla financující strana ochotna pronajmout účastníkům semináře bowlingovou dráhu, bazén, saunu, nebo uhradit občerstvení, byly tyto položky fakturovány a zaplaceny. Tyto faktury mohla (a myslím že musela vidět každá z kontrol, které se v Labyrintu SVČVS zcela kontinuálně střídaly od časného jara roku 1999.)

 • Pokud rozumíme formulaci o našem školství a bowlingu tak, že se ze státních peněz, nebo z jakýchkoli jiných peněz určených jinam než na bowling tento bowling platil, potom je to jistě alarmující. Nic takového se ale nedělo.

 • Jak je z předchozího zcela zřejmé, kontrola nic nemusela zastavit a ani nezastavila (dokonce myslím, že ani nemohla). Projekt každý rok začal a skončil v čase určeném smlouvou.

 • V projektu jsem byl přítomen zřejmě u všeho dění. Rozhodně jsem věděl o všech seminářích i jiných vzdělávacích akcích. Zcela jistě mohu tvrdit i doložit, že neexistují semináře, za které by někdo dostal zaplaceno a potom neproběhly. O tom se lze zcela jednoduše přesvědčit - semináře jsou vyjmenované ve smlouvách a účastnili se jich živí lidé, jejichž jména, adresy a vše ostatní máme k dispozici a opakovaně je nabízíme k ověření.

 • Jestli tedy dobře počítám odrážky, tak jen v upoutávkách je šest lží, nebo - chcete-li - zavádějících nepravd.

  Dovolte mi na vysvětlenou uvést několik fakt, která považuji za klíčová a která nezazněla. Stále totiž vycházím z toho, že ten pořad byl o projektu "Dokážu to?". Domnívám se, že bez těchto informací si nelze vytvořit seriózní základ pro fundované a objektivní rozhodování.

 • V projektu se neutrácely finance státního rozpočtu, neutratila se ani koruna ze sponzorských darů. V roce 1999 se jednalo o hospodářskou činnost školského zařízení v oblasti vzdělávání pedagogů. Na tuto hospodářskou činnost (speciálně pro tento případ povolenou školským úřadem) byla uzavřena hospodářská smlouva, ve které bylo vymezeno v jakém objemu, v jaké kvalitě a za jakých formálních a finančních podmínek bude projekt probíhat. Všechny výdaje byly průběžně schvalovány financující stranou.

 • V roce 1998 projekt organizovala agentura Hill&Knowlton, nikoli Labyrint. Z toho také vyplývá, že tým pedagogů, kteří v tehdejším Labyrintu SVČVS vedli vzdělávací středisko, získal v roce 1999 zakázku, kterou měla před tím renomovaná nadnárodní agentura.

 • Po odvolání tehdejšího ředitele Labyrintu SVČVS J. Jindry nový ředitel J. Hrách vzdělávací středisko postupně delimitoval a v plánu práce na školní rok 1999-2000, který schválil i školský úřad Kladno, již v září 1999 oficiálně deklaroval, že projekt "Dokážu to?" v Labyrintu SVČVS ukončí. Ve světle těchto zcela jednoznačně ověřitelných faktů je zřejmé, proč Labyrint SVČVS, kde dnes již není vzdělávací středisko (a domnívám se, že ani žádný pracovník, který by se uvedenou problematikou zaobíral) neorganizuje v roce 2000 projekt "Dokážu to?".

 • Projekt nikdy nebyl určen ani koncipován tak, aby finance dorazily přímo k dětem. Od počátku se jednalo o vzdělávání pedagogů. Proč je ale v tom případě napadán, že nedával peníze dětem? Ze stovek vzdělávacích projektů a z mnoha milionů korun, které náš stát vynakládá na vzdělávání pedagogů také nejdou žádné peníze přímo k dětem. Stejně tak z mezd učitelů, kteří se v celé republice vyplácejí a ročně jdou tyto částky do miliard, nepřichází žádné peníze přímo k dětem. Proč je tato elementární abeceda ředitelkou školského úřadu J. Burešovou právě v případě projektu "Dokážu to?" v reportáži Klekánice primitivně překrucována si nedokážu vysvětlit.

 • Výsledky projektu nejsou nejasné, jak se v TV pořadu sdělovalo. Říkal to současný ředitel Labyrintu J. Hrách, ptal se redaktor J. Ovečka. Oba dva přitom měli informace o tom, že výsledky projektu v průběhu celého roku 1999 monitorovala agentura STEM/MARK a že jsou to tudíž výsledky zcela prokazatelné, jednoznačné a v té době dokonce již mnohokrát publikované, neboť jsme je nabídli prakticky všem odborným médiím, která tyto výsledky publikovala. J. Hrách se pod ně dokonce podepsal v závěrečné zprávě o průběhu projektu v roce 1999, J. Ovečka je v té chvíli zřejmě měl založeny v deskách společně se všemi ostatními doklady a dokumenty, které jsem mu osobně předával a které téměř všechny použil jako dekorační "střihy" v reportáži. Kromě toho je tento výzkum již několik měsíců zveřejněn na oficiální webové stránce projektu.

 • MŠMT od počátku přebíralo záštitu pouze nad odborným obsahem. Formu a podmínky v jakých projekt bude probíhat považovalo od počátku za věc financující strany a organizátorů.

  Vážený pane řediteli!

  Jsem si vědom toho, že na mnoho věcí, se dvě strany prostě mohou dívat odlišně. V kulturním dialogu, nebo při slušné kritice, se však zpravidla jedná o různou interpretaci daných faktů. V případě Klekánice, se ovšem rozcházíme již v těchto faktech - přestože zdroj je jednoznačně jeden - projekt "Dokážu to?". Chci Vás ujistit, že v případě Vaší ochoty, nebo ochoty Vámi pověřených zástupců, jsme připraveni věcně a prokazatelně dokladovat všechna naše tvrzení.

  V tuto chvíli jistě rozumíte tomu, že se cítíme Vaší stranou nespravedlivě osočeni, zahanbeni, diskreditováni, snad i podvedeni.

  Tento pocit v nás zákonitě sílí ještě poté, když si uvědomíme, že po mém rozhovoru s redaktorem J. Ovečkou jsem jej doporučeným dopisem ujišťoval, že veškerá fakta, informace a nejasnosti jsem mu ochoten kdykoli objasnit a vyložit (tento dopis připojuji jako přílohu). Nemluvě o tom, že prakticky všechno, co teď píši Vám, jsem mu osobně sděloval a podstatná část těchto informací již několik týdnů leží ve Vašem archivu - sděloval jsem je na kameru.

  Po potvrzení ČT Ostrava, že dopis obdrželi a že za něj děkují, je odvysílána reportáž. V této reportáži vystupuje přesně 10 osob a vyjadřují se k projektu ze svého pohledu. Nikdo z nich (kromě mne) , však prokazatelně přímo v projektu nepracuje ani nepracoval, všichni říkají, co o projektu vědí, a redaktor explicitně sděluje mezi řádky mylná fakta, o čem projekt je. Proč nebyl použit některý z natočených záznamů, kde byl konkrétní živý účastník?

  Poslední z mých závažných pochybností a otázek je tato:

  V průběhu roku 1999 a 2000 pravidelně a systematicky sledujeme ohlasy projektu a práce učitelů v médiích. K  31.7. 2000 se jedná o 187 námi zaznamenaných reportáží v odborném, celostátním i regionálním tisku, v místním i celoplošném rozhlasovém vysílání a - což je v tuto chvíli zvláště pikantní - i v televizi, poměrně často právě v České televizi. Konkrétní účastníci projektu byli dvakrát přímými hosty s živým vstupem v pořadu "21", na téma obsahu projektu bylo v pořadu "Dobré ráno" hovořeno s garantem projektu, opakovaně zde bylo poukazováno na konkrétní vzdělávací akce, v nočním zpravodajství byla přímá reportáž o projektu z jedné z našich pilotních škol, před necelým rokem se jedné konkrétní akci (kde byly výjimečně účastny i děti ) věnovalo půl minuty v hlavní zpravodajské relaci dne. Ta armáda redaktorů, počínaje regiony, konče celostátními deníky a celoplošnou televizí společně s redaktory ČT doposud vytvářela virtuální realitu? O čem bylo těch téměř 200 ohlasů z Vaší branže, rozložených napříč všemi druhy i velikostmi médií. To všichni lhali? Vždyť z Klekánice jednoznačně vyplývá, že projekt je tunel na peníze, které nedorazily kam byly určeny - "... řada školení, za která někdo bral peníze, vůbec neproběhla? A co se ve skutečnosti během projektu odehrávalo? ...prý kde co - různé slavnosti v hotelích ... vždyt projekt musela utnout až ministerská kontrola ... komunikovat se tam učitelé nenaučili ..."

  Závěrem si dovolím zobecnění:

  Všude kolem nás se denně setkávám s tím, že etické normy a morálka váží velmi málo. Často je někdo nebere v potaz, automaticky tuto hranici překračuje a jde až na hranici zvanou zákon, někdy i trošku za ni. Ve slušné společnosti by přitom stačilo řídit se jen morálkou a etikou. Zákony by měly být normou, kam má málokdo potřebu jít a ujišťovat se, jestli ještě ano, nebo už ne.

  Tuto úvahu bych rád zakončil jedním, zcela osobním prohlášením.

  Celou kauzu Klekánice považuji za přinejmenším neetickou, pohybující se na hraně zákona, někde možná i trošku za ní. Zároveň Vás ujišťuji, že nic z toho co v tomto dopise uvádím není taktické lavírování na oné hraně zákona. Upřímně jsem přesvědčen o tom, že veškeré informace a fakta, pod která se tímto podepisuji, snesou optiku práva i morálky a etiky.

  Byl bych Vám velmi zavázán, pokud byste mně osobně, i všem účastníkům projektu, se kterými jsem doposud hovořil, pomohl najít pohasínající víru v existenci profesionální žurnalistiky ve veřejnoprávní televizi.

  Velmi se mi chce věřit tomu, že 1200 učitelů a v současné době rodiče zhruba 30 000 žáků, se nebudou za své koncesionářské poplatky dozvídat zlomek pravdy o tom, co se jich bezprostředně týká. Zbytek diváků - tuším taky platících - by potom nemusel o té první skupině smýšlet jako o podvodnících nebo o těch, co se účastní "v něčem podivném".

  Tolik tedy mé pochybnosti a zde připojuji v úvodu zmiňovanou žádost o radu:

  Co mohu udělat pro to, aby byly lži a nepravdy a zmanipulovaná fakta uvedeny na pravou míru? Jak si mám být jist, že kdokoli se rozhodne pošpinit práci druhých lidí, neučiní tak přes veřejnoprávní médium?

  Ivo Jupa

  výkonný ředitel AISIS o.s.

  a ředitel projektu "Dokážu to?"

  Přílohy:

  1. Dopis odeslaný redakci Klekánice v červnu 2000 - písemná nabídka veškerých informací a podkladů.

  2. Potvrzení o přijetí dopisu - přílohy č. 1

  3. Rozbor dalších informací a výroků z pořadu Klekánice - Dokážu to?

  V této příloze jsou rozebírány některé konkrétní výroky a pokládány konkrétní otázky k nim směřující. Materiál je uveden v příloze nikoli z důvodů okrajového významu obsahu ale z důvodů formálních.

  Na vědomí:

 • Rada České televize, Kavčí hory, Praha 4, 147 70
 • Ing. Petr Bendl, Stálá komise pro sdělovací prostředky - PSP ČR, Sněmovní 4, Praha 1, 118 26
 • Miroslav Petronec, ředitel ČT Ostrava, Dvořákova 18, 729 20 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|