pátek 29. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • Novináři z České televize: Pár otázek pro ráno po kocovině (Jaroslav Plesl)
 • "Velké překvapení a neklid" Petra Nečase aneb s křížkem po funuse (Štěpán Kotrba)
 • Právní hledisko: Podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva "zhovadilost" zákona nedává právo na beztrestnost (Jaroslav Štemberk)
 • Otevřený dopis panu L. Vaculíkovi: Nedělejme z lidí bezhlavé stádo (Vojtěch Fatka)
 • Jak Antonín Dekoj organizoval v ČT vzbouření (zaměstnanec ČT)
 • Vyjednávejte! Jestli se nepřestanete pubertálně handrkovat, jste odepsaní všichni! (Ondřej Hausenblas)
 • Václavu Havlovi: žádná "poválečná ústava" v roce 1948 neexistovala (Karel Wichs)
 • Česká televize se stala terčem politického boje (Tomáš Doležal)
 • Zákon o České televizi je nedostatečně propracovaný (Beáta Struharová)
 • Radě ČT: Kvapně zvoleného ředitele jste předhodili podrážděné veřejnosti jako kus masa (Martin Vadas)
 • Nezávislost České televize aneb politici ve velíně ČT (Roman Honc)
 • O etice: pane Čulíku, vy že jste novinář? (Jan Schejbal)
 • Podle činů poznáte je... (Martin Stín)
 • O kamarádšoftských srozuměních v podniku (Miloslav Poul)
 • ČT se stala politickým kolbištěm (Otakar Kosek)
 • K dodržování zákona musí existovat společenský konsensus (Ludvík Vavřina)
 • Politici proti novinářům (D. Maxera)
 • Co znamená podpis politického grémia ČSSD? Nic. Zase se jednou zviditelňovali neviditelní a z nemocných se dělali mocní (Štěpán Kotrba)
 • Brněnská výzva: Neuznáváme Jiřího Hodače ani Radu České televize
 • Z Fóra Britských listů: ČT umírá (Jiřina Fuchsová) AKTUALIZACE PÁTEK 11.30:
 • Pane Čulíku, proč lžete? (přepis Muchkova rozhovoru ve vzbouřenecké Jednadvacítce) (zaslal s komentářem Ondřej Nosek)
 • Situace se vyhrocuje (Petr Jánský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Právní hledisko:

  Zákon o České televizi je nedostatečně propracovaný

  Beáta Struharová

  Jsem právnička (pracuji v ČNB) a problém pravomocí Rady ČT a existence zákona o ČT mně velice zaujal. Domnívám se, že není náhodou, že ČNB nedávno měla a má obdobné problémy s jmenováním osob odpovědných za její řízení jako je tomu dnes v ČT. Domnívám se, že vývoj v naší zemi se dostal do stadia, kdy se i tyto konkrétní záležitosti začínají řešit. Nemíním srovnávat postavení ČNB a ČT v ústavním systému ČR. Pouze bych se ráda zmínila, že styčný bod u těchto institucí je v tom, že obě instituce byly zřízeny na základě zákona a obě instituce kromě veřejnoprávní agendy vyvíjejí podnikatelskou činnost. Narozdíl od ČNB, kde byla odpovědnost za její řízení zcela zřejmá (situace se mění 1.1.2001), nemá ČT jasně vymezené řídící pravomoci a odpovědnost za její řízení.

  Není pravděpodobně překvapením, že se domnívám, že kořeny současných problémů ČT leží ve špatném, nedostatečně propracovaném zákoně o ČT. Domnívám se, že tento zákon nedostatečně vymezuje postavení ČT, její právní formu, způsob hospodaření a řízení. Zákon o ČT stanoví, že jediným členem statutárního orgánu ČT je ředitel ČT, nejsou ale vymezeny jeho rozhodovací pravomoci a odpovědnost, kromě toho, že odpovídá Radě ČT. Z takové konstrukce by vyplývalo, ze Rada ČT, kt. schvaluje rozpočet ČT, je vlastně fakticky odpovědná za řízení ČT, že musí být odpovědna za závazky a dluhy ČT. Jelikož je Rada ČT je jmenovaná Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR (PSP je jeden z orgánů veřejné moci založený Ústavou ČR /obdobně jako ČNB) + ředitel ČT jmenovaný Radou ČT odpovídá Radě ČT + Rada ČT schvaluje rozpočet ČT měl by tudíž za řízení a příp. ztráty této společnosti odpovídat stát. Zde ale přichází kompetenční problém, jelikož zákon o ČT stanoví, že odpovědnost státu za závazky ČT je výslovně vyloučena.

  V podnikatelských vztazích za řízení podnikatelské práv. osoby odpovídá statutární orgán. Pokud ale byla věřitelům společnosti způsobena škoda, za tuto škodu ručí členové stát. orgánu, ale případně i ty osoby, které měly skutečný vliv na přijetí rozhodnutí a následně způsobenou škodu (viz. obchodní zákoník od 1.1.2001). Kdo bude odpovědný za škodu způsobenou jednáním České televize ? Pokud její statutární orgán je odpovědný Radě ČT, měla by to být pravděpodobně Rada ČT. Odpovědnost státu za závazky ČT je ale vyloučena - budou to osobně členové Rady ČT ? Příp. poslanci PSP, kteří jejich zvolení podpořili ? Bude to statutární orgán ze zákona - ředitel ČT ?

  Zdá se, že ČT je hybrid, není jasně stanoveno, kdo za její závazky odpovídá, a pokud se ČT dostane do finančních potíží, bude velice obtížné tuto situaci řešit a dovodit, kdo nese za závazky ČT skutečnou odpovědnost.

  K problému odvolání/jmenování ředitele ČT. Jak jsem se již vyjádřila, Rada ČT je orgán veřejné moci. Není to orgán, který by přímo vykonával státní správu, ale je to orgán, ustavený na základě zákona, zvolený PSP, na něhož byla delegovaná moc, která je mocí veřejnosti. Pravomoci Rady ČT jsou vymezeny zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi. Zákon o ČT stanoví pravomoc Rady ČT zvolit a odvolat statutární orgán samostatné právnické osoby - ČT. Jelikož zákon nestanoví bližší podmínky za jakých by se tak mělo dít, je nutné pídit se po smyslu zákona, případně po ústavních principech zřízení ČR. V žádném případě nelze dopustit, aby kterýkoliv orgán veřejné moci mohl činit jakékoliv kroky či rozhodnutí bez řádného odůvodnění, tak aby byla veřejnost přesvědčena, že tyto kroky nebyly "pouze" na základě zákona, ale že byly i správné, nebo alespoň odůvodněné.

  Dle Ústavy a Listiny základních práv a svobod je v ČR možné státní moc uplatňovat nejen v případech ale i v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví (viz. čl. 2 Listiny ZPS). Jinými slovy v CR statni moc nelze vynucovat v jiným způsobem, než zákon stanoví. Jelikož zákon o ČT stanoví pravomoci Rady ČT vůči samostatné právnické osobě - ČT - nestanoví však nic o hlediscích, kt. se má Rada ČT řídit při odvolávání statutárního orgánu právnické osoby - ČT. Z toho by bylo možné i dovodit, že pravomoc Rady ČT je neomezená a že zákon ji umožňuje využívat ji svěřenou moc neomezeným způsobem, tj. odvolávat a volit ředitele ČT, schvalovat či neschvalovat rozpočet ČT (samostat. práv. osoby) kdy se ji zachce.

  Praxe potvrdila, ze Rada ČT tuto svou neomezenou moc v praxi i skutečně neomezeně využila, bez řádného zdůvodnění svých rozhodnutí. Takový postup a využívání pravomocí Rady ČT je v rozporu s rozumnými hledisky řádné správy veřejné moci a v rozporu s demokratickými principy ústavního zřízení ČR.

  Vzhledem k tomu, že Rada ČT má neomezené pravomoci stanovené zákonem, a tyto pravomoci neomezeně využívá, tento zákon, nebo alespoň postup Rady ČT nemůže být v souladu s Ústavou ČR. Takový postup a příp. i zákon by měl být jako neustavní zrušen Ústavním soudem (příp. řádným soudem).

  Vzhledem k tomu, ze Rada ČT nepostupuje v souladu s ústavními principy ČR a svým jednáním způsobuje škody a svým jednáním porušuje i ústavní práva občanů ČR na svobodu projevu a na informace, její postup by měl byt hodnocen jako neústavný a následně jako "nesprávný" a za rozhodovaní a za škody s rozhodováním související by měla nést odpovědnost i podle zákona č. 82/1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem (i zde se jedná o ústavní právo - patřící ČT - stanovené Listinou ZPS - čl. 36 odst. 3).

  Domnívám se, že by bylo vhodné udělat kvalifikovaný právní rozbor současné situace v ČT a pokusit se situaci řešit soudní cestou. Domnívám se, že např. odvolaný statutární orgán samostatné práv. osoby ČT - odvolaný ředitel ČT má možnost proti zákonnosti a ústavnosti svého odvolání brojit ústavní stížností (neexistuje řádný opravný prostředek proti rozhodnutí orgánu veřejné moci o jeho odvolání, jediným je ústavní stížnost sama). Lze ale uvažovat i o možnosti podat určovací žalobu na řádný soud a tam se domáhat jménem svým a jménem ČT ústavních práv. Samozřejmě vypracovat právní stanovisko nebude vůbec jednoduchá záležitost. Dalším otazníkem je, zda bývalý ředitel chce do vzniklé velice rozporuplné situace zasáhnout.

  Byla jsem zklamána BBC

  Pozn. Svůj názor Vám zasílám proto, že se do diskuse na BL zapojili lidi z ČT a jejich názory mi přišli zajímavé. Nejsem odborníkem na mediální problematiku, uvítala jsem rozbor historie vztahů v ČT. Nemohu si ale neodpustit i reakci na Vaše názory: zdá se mi, pane Šulíku, že to s tím proti-českým šovinismem skutečně přeháníte na úkor vyváženosti (a vážnosti) Vašich vlastních zpráv. Pobývala jsem delší dobu v Británii, těšila jsem se na to (kromě jiného i Vámi ozpěvované) perfektní britské zpravodajství, a vůbec BBC, a byla jsem velice zklamaná. Kromě některých diskusních pořadů a některých historických dokumentů mi vysílání Britské BBC přišlo poměrně ubohé - převažovaly jednoduché seriály o péči o domácích zvířata, o domácích pracích, jednoduché seriály "ze života" a pod. 6ádné závažné rozbory domácího, či zahraničního dění. Nechci srovnávat nesrovnatelné, ale nestranně musím přiznat, že jsem se v posledním čase stala fandou ČT, zpravodajské relace "21", nebo jiných dokumentárně-publicistických pořadů. Možná právě proto, že je vidět, že je dělají kompetentní lidi (bez ohledu na jejich věk, pohlaví, rasu apod.). I když neznám vývoj situace v ČT, domnívám se, že se tam něco dělo, a že to něco nebylo veskrze negativní, věřím tudíž lidem, kteří v ČT pracovali a chci aby tam pracovali nadále.

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|